Utlandsfinländarparlamentet (UFP) grundades i år 1997 av Finland-Samfundet rf tillsammans med utlandsfinländska samfund som samfundens forum. Samrådet med utlandsfinländarna är möjligt genom UFP.

Utlandsfinländarparlamentets session 2017, Helsingfors universitets Solennitetssal. Foto: Petra Lönnqvist Suomi100.
Utlandsfinländarparlamentet är utlandsfinländarsamfundens (1) samarbetsforum, då de utlandet bosatta finländare besluter i sessionen tillsammans om frågor viktiga för dem. I första hand riktar sig verksamhet mot finska beslutsfattare, som informeras om utlandsfinländska livsvillkor och synvinklar. UFP fungerar som en (2) diskussions- och informationskanal både för utlandsfinländare i deras hemvist länder ock för Finland. UFP är en (3) inflytande opinionsbildare då dess resolutioner förmedlas till Finlands myndigheter, lagstiftare och andra samhälleliga aktörer som kan sådeles bättre iakta utlandsfinländarnas gemensamma förslag till förbättringar.

Utlandsfinländarparlamentets 10. session den 11-12 juni 2021 sammanträder på distans

Finland-Samfundet rf anordnar utlandsfinländarparlamentets 10. session i digital form på distans. Pga. globala begränsningar avseende hälsosäkerhet och resor sänder vi undantagsvis sessionen ut till världen till 543 utlandsfinländska samfund i 37 länder. Ni skall kunna möta och arbeta på en elektronisk mötesplattform. Anmälnigen är nu öppen! OBS. sessionen på distans har ett nytt program och därför även de samfund som ett år sedan anmälde sig till den 10. sessionen för nu en ny anmälning. Motioner som lämnades till 10. sessionen före den flyttades, gäller till den kommande sessionen. Anmälningen: fyll i Organisationens och Personlig (= representant, observatör) anmälningsblanketter som finns i nättet. Länkar till blanketter och råd att lämna in en motion till sessionen finns här: UFP:s 10. session. Ert samfund fick denna information också per e-post den 10. sessionen inom inbjudningsbrevet. Sessionen på distans kräver att vi gör smärre ändringar i sessionsförfarandena. Närmare upplysningar och väglädning kommer under våren.

Vi håller på att skapa någonting unikt i utlandsfinländarparlamentets historia! Nu lönar det sig för nya samfund utomlands att komma med i UFP:s arbete! Du kan delta i UFP:s arbete genom att vara medlem it ett utlandsfinländar samfund som har ratificerat UFP:s stadgar – finns ett sådant i ert region? Vi hjälper. Nationalitet och språkkunskaper behövs inte. I stället behövs medlemskap i ett samfund som är med i UFP. Sessionen erbjuder en kostnadsfri kanal av olika röster och av delaktighet i samhällslivet. Upplysningar: parlamentssekreterare, [email protected] och +358 44 7109387.

Käsi, joka näpyttelee näppäimistöllä. Taustalla maapallo.

Unga 16-39 åriga finländare bosatta ute i världen – kom med till Parlamentssimulation: EVENEMANG FLYTTAD TILL APRIL, ANMÄLNING FORTSÄTTER!

Vill du påverka och få nya erfarenheter? Parlamentssimulationen i april 2021 (vi kommer att meddela en mer specifik tid senare) diskuterar frågor rörande utlandsfinländare och tar fram konkreta förbättringsförslag tillsammans med andra unga utlandsfinländare. Ni kan till exempel ta upp flyttning till Finland på grund av studier eller arbete, upprätthållande av finska språket utomlands, eller hur Finlandskunskaperna kunde förbättras bland unga utlandsfinländare. Parlamentssimulationen presenterar utlandsfinländarparlamentets (UFP) arbete och bygger delvis på UFP. Till skillnad från UFP:s session, simulationens deltagare representerar inte samfund men deltar i personlig egenskap. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av parlamentet och inte heller finskt medborgarskap, finska rötter räcker. Simulationen är gratis. Du kan delta varifrån som helst i världen via fjärruppkoppling i Zoom (Zoom Meeting). Anmäl dig senast den 31.3.2021. Läs mera här: på Finland-Samfundets webplatts. Se även: parlamentssimulation på Nuoretmaailmalla.fi, Facebook evenemang Parlamenttisimulaatio och Instagram: @nuortensuomiseura

Dubbelt medborgarskap är vårt största gemensamma framgång

Finland-Samfundet frågade utlandsfinländare vad de konstaterar att vara utlandsfinländarparlamentets mest betydande framgång. Till en betydlig majoritet av svaranden (70 %) är det dubbelt medborgarskap (2003). En femtedel (20 %) tycker att den mest betydande framgången är brevröstningsrätt till de som bor i utlandet eller råkar vara utomlands under valet (2017, i bruk sedan 2019). Av svaranden lyfter 6 % upp till första platsen stöd av språk och kultur för utlandsfinländarbarn och ungdom. Detta arbete fortsätter. Mer Finland-Samfundets nya Finlandsbron 2-2020, s. 2 elektronisk tidning)

TILL ÅRET 2021 FLYTTADE 10. SESSIONEN

(2.10.2020) Följande UFP:s presidiets vägledning, skall UFP:s 10. session i juni 2021 hållas digitalt, på distans, pga. koronaepidemin. Förberedelser av en exceptionell session och dess vecka är på gång vid Finland-Samfundet. Det kan erinras om att den tidigare stora förändringen med sessionen kom den 18.3.2020 då Finland-Samfundets styrelse beslöt att på grund av coronavirussituationen måste sessionen flyttas med ett år. En fysisk session i Helsingfors är dock inte möjlig. Vi tackar alla de 144 utlandsfinländska samfund som före fördröjning hade redan anmält sig till sessionen och alla samfund som lämnade de 69 motioner till sessionens behandling. De gäller till den digitala 2021 sessionen. Nya sessionsinbjudningar skall sänds till alla UFP samfund.

FINLAND-SAMFUNDETS KONTOR STÄNGT RESTEN AV 2020 – PERSONALEN ARBETAR PÅ DISTANS: vårt kontor på Mariegatan 8, Helsingfors är stängt på grund av stambyte i fastigheten. Renoveringen förväntas fortsätta över årsskiftet. Under renoveringen arbetar Finland-Samfundets personal på distans. Bäst kontaktar du oss per e-post eller telefon. Vi betjänar vardagar klockan 9–15. Kontakta direkt den person du vill nå: personalens kontaktuppgifter.

2017 sessionens deltagare i sessionens utställning #stoltsverigefinne, från Sverige

UTLANDSFINLÄNDARE utgör en resurs till Finland. Ca. 300 000 av dem är medborgare och över 254 000 är röstberättigade. Tillsammans med dem som identifierar sig som av finsk bakgrund, finns det ca 2 miljoner finländare utomlands. De utgör en resurs till Finland. De gör Finland och finskhet kännt ute i världen. De hämtar i utlandet lärda kunskaper och färdigheter till Finland. Denna interaktion är viktigt åt Finland; att utlandsfinländarnas förbindelser till Finland bryts inte. UFP hjälper till att kontakten med det finländska samhället förblir levande.

Välkommen att besöka oss i Finland-Samfundet, på Mariegatan 8, I Helsingfors Kronohag.

UFP:s VERKSAMHET GRUNDAR SIG PÅ motioner gjorda av utlandsfinländska samfund och på resolutioner deras representanter godkänner i plenarsession. Alla utlandsfinländska sammanslutningar kan delta i parlamentets arbete genom att ratificera UFP:s stadgar. Deltagandet medför inga ekonomiska fördelar eller skyldigheter. Parlamentet sammankommer med 2-3 års mellanrum till plenum i Helsingfors då sessionen är ett stort utlandsfinländarnas möte i landet. UFP är en del av Finland-Samfundet rf som främjar resolutioner godkända av parlamentet tillsammans med UFP:s presidie. Presidiets 8 UFP regionernas representanter upprätthåller dialog mellan utlandsfinländare och Finland. Presidiets arbete styrs av talmannen som är Finland-Samfundets ordförande. På detta sätt är intressebevakning en del av Finland-Samfundets uppgift som kompetens- och servicecentrum för utlandsfinländare att bevaka utomlands bosatta finländares intressen. Usp.fi hemsida är en del Finland-Samfundets webplats.

 

VÄLKOMMEN NY ÅR OCH NY DECENNIUM! I 2020 fyller utlandsfinländarparlamentet 23 år (födelsedatum 5.8.1997).