Utlandsfinländarparlamentet (UFP) grundades i år 1997 av Finland-Samfundet rf tillsammans med utlandsfinländska samfund som samfundens forum. Samrådet med i utlandlandet bosatta finländare är möjligt genom UFP. UFP:s verksamhet baserar sig på utlandsfinländarorganisationers motioner och på resolutioner antagna i sessionen av deras representanter.

Utlandsfinländarparlamentets session 2017, Helsingfors universitets Solennitetssal. Foto: Petra Lönnqvist Suomi100.
Utlandsfinländarparlamentet är utlandsfinländarsamfundens (1) samarbetsforum, där utlandsfinländare besluter i sessionen tillsammans om frågor viktiga för dem. I första hand riktar sig verksamhet mot finska beslutsfattare, som informeras om utlandsfinländska livsvillkor och synvinklar. UFP fungerar som en (2) diskussions- och informationskanal både för utlandsfinländare i deras hemvist länder ock för Finland. UFP är en (3) inflytande opinionsbildare då dess resolutioner förmedlas till Finlands myndigheter, lagstiftare och andra samhälleliga aktörer som kan sådeles bättre iakta utlandsfinländarnas gemensamma förslag till förbättringar.

 

Utlandsfinländarparlamentets 10. session 2021, på distans, godkände 70 resolutioner!

Utlandsfinländarparlamentets 10. session som Finland-Samfundet rf anordnade, sammanträdde i digital form på distans i den globala Finlands-byn.  Den virtuella Finlands-byn (Suomi-kylä) var öppet hela sessionsveckan 7.-13.6.2021 och välkomnade alla finländare världen över, 7/24. UFP:s session kan deltas av alla de 543 utlandsfinländska föreningar i 37 länder som ratificerade UFP:s stadgar. Sessionen är årets största utlandsfinländare evenemang i Finland. I sessionen anmälde sig 262 deltagare från 23 länder så, att 153 utlandsfinländare samfund skickade 173 representanter med rösträtt och 89 observatörer. Ett rekord antal motioner lämnades till sessionens behandling. Sessionen godkände 70 resolutioner om saker viktiga till utlandsfinländare att förbättra. De slutgiltiga resolutioner, med deras bakgrunder som skall ännu språkgranskas, finns här nedan. Sessionens protokoll med  resolutioner skickas i september i första hand elektroniskt till all UFP samfund och all sessionsdeltagare.

Finland-Samfundets ordfördande, utlandsfinländarparlamentets talman Markus Aaltonen skickar sin special tack till alla deltagare! Upplysningar: [email protected] och tel. +358 (0)9 6841210.

SESSIONENS MATERIAL:

USP_paatoslauselmat_UFP_resolutioner_FEP_resolutions_2021– de av 10. sessionen den 12. juni godkände 70 resolutioner med sina bakgrunder från sessionens 9 utskott. Denna kompilering skall ännu språkgranskas för att bli en resolutionssammanfatning med Presidiets inledning, med språkversioner (svenska, engelska).

10. istunnon ohjelma – PROGRAM – Plenum öppnades till alla anmälda och gäster på fredagen den 11.6. kl 14 (sal 13:30, UCT +3h). Plenardebatten avbrytades för utskottsarbetet som började kl 17. Plenararbetet fortsatte på lördagen den 12.6. kl 12 (sal 11:30) och avslutade kl 17.

Valiokunnat – UTSKOTT – Committees bearbetade motioner till förslag till resolutioner den 11.6. kl 17:30-19 (UCT +3)

Motionssammandrag 2020-2021 – sammandraget av de 90 motioner som lämnades inom tidsgräns (senast tre månader före Sessionen) och som gick till Sessionens behandling genom 70 motioner efter likadana motioner kombinerades av sekretariatet.

Verksamhetsrapport 2017-2021 berättar om arbetet av UFP:s Presidie tillsammans med Finland-Samfundet rf för om framskridandet av resolutioner antagna vid den 9. Sessionen.

Presidiet – Puhemiehistö – Speakers’ Council 2021-202x

De åtta UFP regioner i världen valde deras egna representanter till parlamentets Presidie, från och med Sessiones avslutning 12.6.2021, tills den nästa, 11. Sessionen (202x). Plenum konfirmerade deras val (se namnlist ovan och skärmbild). Bekanta dig under Presidiet med deras introduktioner och kontaktadresser! Bekanta dig med UFP regioner genom denna vacker video där vice-talmän presenterar sina regioner under den 10. Sessionen!

Dubbelt medborgarskap är vårt största gemensamma framgång

Finland-Samfundet frågade utlandsfinländare vad de konstaterar att vara utlandsfinländarparlamentets mest betydande framgång. Till en betydlig majoritet av svaranden (70 %) är det dubbelt medborgarskap (2003). En femtedel (20 %) tycker att den mest betydande framgången är brevröstningsrätt till de som bor i utlandet eller råkar vara utomlands under valet (2017, i bruk sedan 2019). Av svaranden lyfter 6 % upp till första platsen stöd av språk och kultur för utlandsfinländarbarn och ungdom. Detta arbete fortsätter. Läs mer i Finland-Samfundets nya Finlandsbron 2-2020, s. 2 elektronisk tidning)

Käsi, joka näpyttelee näppäimistöllä. Taustalla maapallo.

KOM MED! Sessionen 2021 på distans och Ungdomsforumets hälsning till Sessionen var unik i utlandsfinländarparlamentets historia. Även utlandsfinskhet ändrar. Utlandsfinländarparlamentet utvecklar sitt arbete. Nu lönar det sig för nya samfund utomlands att komma med i UFP:s arbete. Du kan delta i UFP:s arbete genom att vara medlem it ett utlandsfinländar samfund som har ratificerat UFP:s stadgar – finns det ett sådant i ert region? Vi hjälper. Nationalitet och språkkunskaper behövs inte. Deltagandet medför inga ekonomiska fördelar eller skyldigheter. Parlamentet sammankommer med 2-3 års mellanrum till plenum i Helsingfors. Den erbjuder en kanal av olika röster och av delaktighet i samhällslivet.

Parlamentets arbete berättas här i videon (med textning) av Mellaneuropas representant 2017-2021 Kati Hognes, i Finland-Samfundets Youtube-kanal. Se även: Nuoretmaailmalla.fi, och Facebook-sidan Suomi-Seura ry, och Instagram: @nuortensuomiseura. Upplysningar: [email protected] och +358 (0)9 6841210.

Välkommen att besöka oss i Finland-Samfundet, i Helsingfors vacker Kronohag.

UFP är en del av Finland-Samfundet rf som främjar resolutioner godkända av parlamentet tillsammans med UFP:s presidie. Presidiets åtta UFP regionernas representanter upprätthåller dialog mellan utlandsfinländare och Finland. Presidiets arbete styrs av talmannen som är Finland-Samfundets ordförande. På detta sätt är intressebevakning en del av Finland-Samfundets uppgift som kompetens- och servicecentrum för utlandsfinländare att bevaka utomlands bosatta finländares intressen. Usp.fi hemsida är en del Finland-Samfundets webplats.

2017 sessionens deltagare i sessionens utställning #stoltsverigefinne, från Sverige

UTLANDSFINLÄNDARE utgör en resurs till Finland. Ca. 300 000 av dem är medborgare och över 254 000 är röstberättigade. Tillsammans med dem som identifierar sig som av finsk bakgrund, finns det ca 2 miljoner finländare utomlands. De utgör en resurs till Finland. De gör Finland och finskhet kännt ute i världen. De hämtar i utlandet lärda kunskaper och färdigheter till Finland. Denna interaktion är viktigt åt Finland; att utlandsfinländarnas förbindelser till Finland bryts inte. UFP hjälper till att kontakten med det finländska samhället förblir levande.