Utlandsfinländarparlamentets session 2017, Helsingfors universitets Solennitetssal. Foto: Petra Lönnqvist Suomi100.
Utlandsfinländarparlamentet (UFP) grundades år 1997 för att fungera som utlandsfinländarnas (1) samarbetsforum, där i utlandet bosatta finländare tillsammans besluter om för dem viktiga frågor. I första hand riktar sig dess verksamhet mot finska myndigheter, som parlamentet vill informera om utlandsfinländska ärenden och livsvillkor. UFP fungerar som en (2) diskussions- och informationskanal både för utlandsfinländare i deras nya hemländer som för Finland. Som en (3) inflytande opinionsbildare UFP har för uppgift att förmedla utlandsfinländarparlamentets resolutioner till offentliga förvaltningens beslutsfattare. Då kan finska myndigheter, lagstiftare och andra samhälleliga aktörer iakta utlandsfinländarnas gemensamma synvinklar och förslag till förbättringar.

På grund av popularitet öppet över påsken tills 15.4.: Utlandsfinländarparlamentets största framgång?
Vänligen besvara Finland-Samfundets enkät!

VIKTIG MEDDELANDE (19.3.2020): den 18.3. beslutade Finland-Samfundets styrelse att på grund av coronavirussituationen flyttas utlandsfinländarparlamentets 10. session i Finlandia-huset, Helsingfors den 11.–12. juni 2020 till året 2021. Den nya sessionstidpunkten meddelas snarast. Vi tackar för deras aktivitet alla som anmält sig till sessionen och de samfund som lämnade in motioner! Inlämnade motioner gäller till den flyttade 10. sessionen. Registreringsavgifter är returnerade. Nya sessionsinbjudningar sänds till alla UFP samfund sex månader före sessionen. Först sänder vi ytterligare uppgifter om den 10. sessionen. Upplysningar: info@usp.fi

TACK! Trots den osäkra världssituationen 141 utlandsfinländska samfund anmälde sig till den 10. sessionen före den sista dagen 11.3. Alla motioner som lämnades till sessionens behandling registreras till listan av inlämnade motioner och de gäller till den 10. sessionen. Flyttningen tillåter samfund som inlämnade motioner komplettera deras motioner vid behov. Enligt stadgar kan motioner lämnas till sessionen tills tre månader före sessionen. Möjligheten att delta i sessionen höjde antalet av samfund som ratificerade parlamentets stadgar till 544 finska samfund i 37 länder.

AKTUELLT OM CORONAVIRUSET: Finland-Samfundets meddelande till utlandsfinländare (18.3.2020): Utomlands bosatta finländare ska stanna i sitt nuvarande hemvistland. För att undvika coronaepidemins spridning jobbar Finland-Samfundets personal, inkl. parlamentssekreterare, på distans. Kom överens i förväg om möten och besöken vid Finland-Samfundet, på Mariegatan! Vi betjänar mån – fre kl. 9 – 15. Kontakta direkt den person som du vill träffa: kontaktuppgifter.

2017 sessionens deltagare i sessionens utställning #stoltsverigefinne, från Sverige

Utlandsfinländare utgör en resurs till Finland. Ca. 300 000 av dem är medborgare och över 254 000 är röstberättigade. Tillsammans med dem som identifierar sig som av finsk bakgrund, finns det ca 2 miljoner finländare utomlands. De utgör en resurs till Finland. De gör Finland och finskhet kännt ute i världen. De hämtar i utlandet lärda kunskaper och färdigheter till Finland. Denna interaktion är viktigt åt Finland; att utlandsfinländarnas förbindelser till Finland bryts inte och kontakten med det finländska samhället förblir levande. Utlandsfinländarparlamentet möjliggör samråd med dem.

Välkommen att besöka oss i Finland-Samfundet, på Mariegatan 8, I Helsingfors Kronohag.

Utlandsfinländarparlamentets verksamhet grundar sig på motioner gjorda av utlandsfinländska samfund och på resolutioner deras representanter godkänner i plenarsession. Alla utlandsfinländska sammanslutningar kan delta i parlamentets arbete genom att ratificera UFP:s stadgar. Deltagandet medför inga ekonomiska fördelar eller skyldigheter. Parlamentet sammankommer med 2-3 års mellanrum till plenum i Helsingfor då sessionen är årets största utlandsfinländarnas möte i landet.

Finland-Samfundet rf grundade UFP tillsammans med utlandsfinländska samfund. UFP är en del av Finland-Samfundet som främjar resolutioner godkända av parlamentet tillsammans med med UFP:s presidie. Presidiets 8 UFP regionernas representanter upprätthåller dialog mellan utlandsfinländare och Finland. Presidiets arbete styrs av talmannen som är Finland-Samfundets ordförande. På detta sätt är intressebevakning en del av Finland-Samfundets uppgift som kompetens- och servicecentrum för utlandsfinländare att bevaka utomlands bosatta finländares intressen. UFP hemsida usp.fi (https://usp.fi) är en del Finland-Samfundets webplats.

 

VÄLKOMMEN NY ÅR OCH NY DECENNIUM! I 2020 fyller utlandsfinländarparlamentet 23 år (födelsedatum 5.8.1997).