Utlandsfinländarparlamentet

Utlandsfinländarparlamentet (UFP) grundades i år 1997 av Finland-Samfundet rf tillsammans med utlandsfinländska samfund som samfundens forum. Samrådet med i utlandlandet bosatta finländare är möjligt genom UFP. UFP:s verksamhet baserar sig på utlandsfinländarorganisationers motioner och på resolutioner antagna i sessionen av deras representanter.

Nästa parlamentssession ordnas 2025.  

Utlandsfinländarparlamentets 10. session 2021

Utlandsfinländarparlamentets 10. session som Finland-Samfundet anordnade, sammanträdde i digital form på distans i den globala Finlands-byn. UFP:s session kan deltas av alla de 543 utlandsfinländska föreningar i 37 länder som ratificerade UFP:s stadgar. Sessionen är årets största utlandsfinländare evenemang i Finland.

I sessionen anmälde sig 262 deltagare från 23 länder så, att 153 utlandsfinländare samfund skickade 173 representanter med rösträtt och 89 observatörer. Sessionen godkände 70 resolutioner om saker viktiga till utlandsfinländare att förbättra.

Finland-Samfundets ordfördande, utlandsfinländarparlamentets talman Markus Aaltonen skickar sin special tack till alla deltagare! Upplysningar: info@usp.fi och tel. +358 (0)9 6841210.

SESSIONENS MATERIAL:

Utlandsfinländarparlamentets resolutions 2021(PDF)

Verksamhetsrapport 2017-2021 (PDF)

Resolutionerna från utlandsfinländarparlamentets 10:e session överlämnades till inrikesministern den 12 september 2021 och vidare till den arbetsgrupp som ministeriet tillsatt för att ta fram en ny utlandsfinländarstrategi.

Just nu utvecklar vi uppföljningen och rapporteringen av resolutioner.  

UFP Presidium 2021 – 2025

Presidiet – Puhemiehistö – Speakers’ Council 2021-202x

De åtta UFP regioner i världen valde deras egna representanter till parlamentets Presidie, från och med Sessiones avslutning 12.6.2021, tills den nästa, 11. Sessionen (202x).

Talman: Markus Aaltonen

Australien och Asien: Mikko (Michael) Pekkala (ACT, Australien)
Ersättare: Risto Söder (VIC, Australien)

Östeuropa: Sakari Neuvonen (Estland)
Ersättare: Wladimir Kokko (Ryssland)

Mellaneuropa: Kari Henrik Tumelius (Storbrita)
Ersättare: Inka Kuusela (Tyskland)

Nordeuropa: Seija Sjöstedt (Sverige)
Ersättare: Ella Turta (Sverige)

Finlandssvenskar i världen: Barbro Allardt Ljunggren (Sverige)
Ersättare: Monica Eckermalm (Ruotsi)

Sydeuropa, Afrika och Mellanöstern: Marko Suomalainen (Grekland)
Ersättare: Satu Sulkunen  (Italien)

Kanada: Irina Ilmokari   (ON, Kanada)
Ersättare: Johannes Lahtinen (ON, Kanada)

USA och Latinamerika: Hanna Wagner (Washington DC, USA)
Ersättare: Teuvo Pulkkinen (CA, USA)

Bekanta dig med UFP regioner genom denna vacker video där vice-talmän presenterar sina regioner under den 10. Sessionen!

Utlandsfinländarstrategi 2022-2026

Utlandsfinländarstrategi 2022-2026 (inrikesministeriet) innehåller mål och åtgärder för att bemöta utlandsfinländarnas servicebehov och för att i allt högre grad utnyttja utlandsfinländarnas egen kompetens.

Strategin är en fortsättning på de tre tidigare utlandsfinländarpolitiska programmen. Den har beretts i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp i vars arbete också Suomi-Seura ry och Migrationsinstitutet har deltagit. Utlandsfinländare och utlandsfinländska aktörer har hörts på bred front vid beredningen och resultaten av forskningen om utlandsfinländare har utnyttjats.

I strategin fastställs mål och åtgärder som anknyter till att

  • samordna utlandsfinländarfrågor inom statsförvaltningen
  • utveckla myndigheternas kommunikation om utlandsfinländare
  • främja smidig skötsel av ärenden hos myndigheterna för utlandsfinländare
  • stärka utlandsfinländarnas identitet, språk, kultur och känsla av nationell tillhörighet
  • engagera utlandsfinländare för att stödja näringslivet, exportfrämjande, forskning och hållbar utveckling
  • stärka utlandsfinländarnas delaktighet i samhället
  • göra återflyttning attraktivt.

Genomförandet av strategin kommer att följas upp i statsförvaltningens arbetsgrupp för utlandsfinländare samt på webbseminarier som ordnas årligen i samarbete med Suomi-Seura ry.

Utlandsfinländarstrategi 2022-2026

I samarbete med Finland-Samfundet arrangerar inrikesministeriet ett årligt uppföljningswebbinarium för alla intresserade. Första webbinariet hålls i slutet av 2022.  

I början av året kartlade vi era erfarenheter av utlandsfinländarparlamentet med en elektronisk enkät. Vi fick närapå hundra svar på enkäten. Ett varmt tack för att ni deltog! Enkätresultaten på finska finns på vår webbplats och ett sammandrag översätts på svenska.

 

Vi besvarar gärna era frågor om utlandsfinländarparlamentet. Kontakta oss helst per e-post: info@usp.fi 

Dubbelt medborgarskap är vårt största gemensamma framgång

Finland-Samfundet frågade utlandsfinländare vad de konstaterar att vara utlandsfinländarparlamentets mest betydande framgång. Till en betydlig majoritet av svaranden (70 %) är det dubbelt medborgarskap (2003). En femtedel (20 %) tycker att den mest betydande framgången är brevröstningsrätt till de som bor i utlandet eller råkar vara utomlands under valet (2017, i bruk sedan 2019). Av svaranden lyfter 6 % upp till första platsen stöd av språk och kultur för utlandsfinländarbarn och ungdom. Detta arbete fortsätter. Läs mer i Finland-Samfundets nya Finlandsbron 2-2020, s. 2 elektronisk tidning)

 

Utlandsfinländarparlamentet utvecklar sitt arbete. Nu lönar det sig för nya samfund utomlands att komma med i UFP:s arbete. Du kan delta i UFP:s arbete genom att vara medlem it ett utlandsfinländar samfund som har ratificerat UFP:s stadgar – finns det ett sådant i ert region? Vi hjälper. Nationalitet och språkkunskaper behövs inte. Deltagandet medför inga ekonomiska fördelar eller skyldigheter. Parlamentet sammankommer med 2-3 års mellanrum till plenum i Helsingfors. Den erbjuder en kanal av olika röster och av delaktighet i samhällslivet.

Parlamentets arbete berättas här i videon (med textning) av Mellaneuropas representant 2017-2021 Kati Hognes, i Finland-Samfundets Youtube-kanal. Se även: Nuoretmaailmalla.fi, och Facebook-sidan Suomi-Seura ry, och Instagram: @nuortensuomiseura.

UFP är en del av Finland-Samfundet rf som främjar resolutioner godkända av parlamentet tillsammans med UFP:s presidie. Presidiets åtta UFP regionernas representanter upprätthåller dialog mellan utlandsfinländare och Finland. Presidiets arbete styrs av talmannen som är Finland-Samfundets ordförande. På detta sätt är intressebevakning en del av Finland-Samfundets uppgift som kompetens- och servicecentrum för utlandsfinländare att bevaka utomlands bosatta finländares intressen. Usp.fi hemsida är en del Finland-Samfundets webplats.

UTLANDSFINLÄNDARE utgör en resurs till Finland. Ca. 300 000 av dem är medborgare och över 254 000 är röstberättigade. Tillsammans med dem som identifierar sig som av finsk bakgrund, finns det ca 2 miljoner finländare utomlands. De utgör en resurs till Finland. De gör Finland och finskhet kännt ute i världen. De hämtar i utlandet lärda kunskaper och färdigheter till Finland. Denna interaktion är viktigt åt Finland; att utlandsfinländarnas förbindelser till Finland bryts inte. UFP hjälper till att kontakten med det finländska samhället förblir levande.