Utlandsfinländarparlamentets session 2017, Helsingfors universitets Solennitetssal. Foto: Petra Lönnqvist Suomi100.
Utlandsfinländarparlamentet (UFP) grundades år 1997 för att fungera som utlandsfinländarnas samarbetsforum, där i utlandet bosatta finländare tillsammans besluter om för dem viktiga frågor. I första hand riktar sig dess verksamhet mot finska myndigheter, som parlamentet vill informera om utlandsfinländska ärenden och livsvillkor.
Utlandsfinländarparlamentet fungerar som en diskussions- och informationskanal både för utlandsfinländare i deras nya hemländer som för Finland.
Som en inflytande opinionsbildare UFP har för uppgift att förmedla utlandsfinländarparlamentets resolutioner till offentliga förvaltningens beslutsfattare. Då kan finska myndigheter, lagstiftare och andra samhälleliga aktörer iakta utlandsfinländarnas gemensamma synvinklar och förslag till förbättringar.

Utlandsfinländarparlamentets verksamhet grundar sig på motioner gjorda av utlandsfinländska samfund och på resolutioner deras representanter godkänner i plenarsession. Alla utlandsfinländska sammanslutningar kan delta i parlamentets arbete genom att ratificera UFP:s stadgar. Deltagandet medför inga ekonomiska fördelar eller skyldigheter. Redan 538 utlandsfinländska samfund i 36 länder är med.

AKTUELLT: Parlamentet sammankommer med 2-3 års mellanrum till plenum i Helsingfors. UFP:s 10. session hölls den 11.-12.6.2020 i Finlandia-huset, Helsingfors. Tiden att lämna in motioner är nu! Bästa UFP-samfund och finska samfund i utlandet som vill komma med i UFP (genom att ratificera UFP:s stadgar): den 11.3.2020 är motionernas sista inlämningsdag och den sista dagen för samfundens sessionsanmälan. Inbjudningar skickades främst elektroniskt 11.12.2019. Kolla på posten (även skräppostlådan) och i behov be om en ny inbjudan.

Utlandsfinländarparlamentet fungerar under Finland-Samfundet rf och dess finansiering. UFP möjliggör samråd av utlandsfinländare och är en del av rådgivning och specialist organisation Finland-Samfundets service till utlandsfinländare. Sambanden syns nu på denna nya UFP hemsida dit adressen usp.fi (eller https://usp.fi) läder och som är en del av Finland-Samfundets webplats. Finland-Samfundet främjar parlamentets resolutioner tillsammans med UFP:s presidie. Presidiets åtta UFP regionernas representanter upprätthåller dialog mellan utlandsfinländare och Finland. Presidiets arbete styrs av talmannen som är Finland-Samfundets ordförande.

2017 sessionens deltagare i utställningen #ylpeäruotsinsuomalainen #stoltsverigefinne, hämtad från Sverige som sessionens sidoprogram

Utlandsfinländare (av vilka ca 300 000 är medborgare) och finländare utomlands (ca 2 miljoner) utgör en resurs till Finland. De gör Finland och finskhet kännt ute i världen, och hämtar i utlandet lärda kunskaper och färdigheter till Finland. Denna interaktion är viktigt åt Finland; att utlandsfinländarnas förbindelser till Finland bryts inte och att kontakten med det finländska samhället förblir levande.