Tidigare sessioner: 2017

17.6.2017 andra session dagens allsång åt 100-årig Finland på Domkyrkans trappa. Foto: Roman Tikka.

Utlandsfinländarparlamentets 9. session, 16.-17.6.2017

Utlandsfinländarparlamentets (UFP) nionde session och samtidigt dess 20-årsjubileumssession sammanträdde den 16.-17. juni 2017 i Helsingfors, vid Helsingfors universitets fina Sollennitetssal, i gammal huvudbyggnad på Senatstorget. Representanter av utlandsfinländska samfund arbetade under dessa dagockså brevid festsalen i flera olika utskott, och påarbetar förslag till resolution för sessionens vidare processering.

Motioner från ute i världen som UFP:s session påarbetar och godkänner till resolutioner, är en effektiv medium att deltaga i det finska samhället. Utlandsfinländarna av alla ålder blir hört i Finland genom en gemensam forum. Utlandsfinländska samfund hade tid att lämna in motioner till sekretariatet ända tills den 16. mars 2017, dvs. tre månader innan sessionen. En motion kan göras antingen på denna färdig blankett eller fritt men dock alltid skriftligt. En total av 74 motioner lämnades till sessionens behandling.

Efter att sekretariatet hade slagit samman likartade motioner och och utarbetat bakgrunder till motioner i samarbete med motionslämnarna, kvarstod 55 resolutionsförslag. Därefter skickades ytterligare en motion till det berörda utskottet direkt från plenarsammanträdet, vilket innebar att 56 resolutioner antogs vid 2017 års session.

I sessionen deltog 193 utlandsfinländska sammanslutningar från 21 länder, med 260 utlandsfinländare som bor på olika håll i världen (186 representanter och 74 officiella observatörer). Jubileumssessionen blev tredje största i UFP:s historia. I UFP:s första egentliga session i år 1998 och i årets 2007 session kom 267 deltagare, men inte lika många samfund än i 2017.

Möjligheten av att kunna delta i sessionen inspirerade nya utlandsfinländska samfund att ratificera UFP:s stadgar, dvs. att komma med av följa arbetet. I dagsläget finns det redan 531 utlandsfinländska sammanslutningar från 39 länder som på detta sätt bidrar beslutsfattandet. Deadline för sessionanmälningen av samfund och således för ratificering av stadgar var 16.3.2017.

Sessionens protokoll

Sessionens protokoll innehåller flere bilagor:
Bilaga 1. Republikens presidents hälsning
Bilaga 2. Öppningsfesttal av riksdagens talman Maria Lohela
Bilaga 3. Hälsning från utlandsfinländarparlamentets talman
Bilaga 4. Sekretariatets inlägg, av verksamhetsledare Tina Strandberg
Bilaga 5. Sekretariatets sammandrag över inlämnade motioner
Bilaga 6. Förteckning över deltagare vid sessionen
Bilaga 7. Undervisningminister Sanni Grahn-Laasonens festtal
Bilaga 8. Resolutioner antagna av 9. session (korta beslut – kompletta resolutionstexter med bakground finns HÄR) [sidan under arbete, länkar på kommande]

2017_Protokoll_bilagor (pdf)

Sessionens program

Till sessionens program hör sessionens agenda och program av dagen före torsdag den 15. juni med dess program i samband med sessionen. Program hör till brevet sessionens deltagare skickades före 16.5.2017.
2017_OHJELMA (doc)

Verksamhetsrapport

Rapport om sekretariatets och presidiets verksamhet och resolutionersnas framskridande 2015-2017 hör till material sessionens deltagare får före sessionen: Toiminta2015_17 (doc)

Till sessionen inlämnade motioner

Motionen innehåller uppgifter av samfundet som lägger den fram, rubrik där ärendet framgår, den korta motionstexten, och dess motiveringar där det framgår motionens syfte, mål och förslag till motion. Antalet av motioner som inlämnades till sekretariatet för parlamentets behandling blev 74 – listan finns finns HÄR. I listan bär motionen ännu numret den gavs av sekretariatet då den kom in. Där finns motionens namn som den kom in med och namnet av organisationen som inlämnat motionen.

Motionssammandrag

Motionerna indelades senare i de utskott som kommer att behandla dem. Efter alla likadana motioner sammanslagits av sekretariatet, blev det kvar 55 motioner som går till sessionens behandling. Sedan utarbetade sekretariatet utredningar och bakgrundsinformation. Dessa resolutionsförslag uppdelades i Motionssammandraget under olika utskott. Då fick motionen dess slutliga nummer. Motionssammandraget skickades tillsammans med verksamhetsrapporten och föredragningslistan före 16.5.2017 till alla sessionens deltagare. I fall det finns färre motioner, kan utskotten kombineras. Formellt beslutade sessionen om utskotten före utskottsarbetet inleds.
Motionssammandrag på finska (original titlar i den språk di lämnades): ALOITEYHTEENVETO (doc)

Övrig program i samband med sessionen den 15 juni 2017

I samband med den två dagar långa sessionen på fredagen och lördagen (16.-17.6.2017), bjöds på intressant tilläggprogram dagen före på torsdagen 15.6.2017. Torsdagens kulminering är kvällens konsert i Musikhuset (inträdesavgift), där Finlands självständighetens 100 år firas med hjälp av utlandsfinländsk kunnande.

Regionmöten

På onsdagskvällen 14.6. (1 region) och torsdagen 15.6. (6 regioner) höll flere av UFPs åtta Regioner i världen sina Regionmöten. Regionerna beslutar själva sina mötestider och platser. De publiceras på vårt hemsida under UFPs regioner.

Festgodstjänsten

med andledning av UFPs session hölls 15.6. kl. 10.00, i Helsingfors Gamla kyrka (Gamla kyrkoparken, Lönnrotsgatan 6, 00120 Helsingfors). Predikanten är utlandsfinländarnas egen biskop, Espoos biskop Tapio Luoma.

Seniorseminariet En lycklig finsk senior utomlands

tog plats den 15.6. kl. 12 – 15, i Helsingfors (finsktalande) Domkyrka-församlingens församlingssal (Bulevarden 16 B, bredvid Gamla kyrkoparken, 00120 Helsingfors). Arrangörs av: Kyrkans utlandsarbete, Sjömanskyrkan, Migrationsinstitutet och Finland-Samfundet rf. Seminariets språk är finska.
 2017 Oheisohjelma Senioriseminaari
 2017 Oheisohjelma Senioriseminaari flyer

Suomi-koulu seminariet

sammanträdde den 15.6. kl. 13 – 16.30 på Finska Litteratursällskapet (SKS). Organisatörer: UFPs region för Central Europa och Frankfurts Suomi-koulu.
Suomi-kouluseminaari 2017 (doc)

Konserten Finland 100 i Världen

den 15 juni 2017 kl. 18:00 – 20:30
Plats: Musikhuset, Helsingfors: www.musiikkitalo.fi

Programmet finns på Musikhusets internetsida HÄR och konsert biljetter kunder köpas där genom Ticketmaster (också med kreditkort). Det lånade sig att låta orden gå runt!

En unik konsert presenterade utlandsfinländsk musikkunnande och bjöd på en mångsidig musikupplevelse. Programmet bestod av:
– bandet Uusikuu (Storbritannien, Tyskland) och dansteatern Justice in Motion (Storbritannien) – www.uusikuu.com / www.justiceinmotion.co.uk
– sopranen Maria Männistö (USA) och regissören Benjamin Mosse (USA) – www.hamara-twilight.com, www.mariamannisto.com
– flöjtisten Ulla Suokko (Peru) – www.ullasuokko.com
– jazzpianisten Karri Luhtala (Italien) – www.karriluhtala.com
– bandet Surunmaa (Sverige) – Facebook: Surunmaa
– sångarlegenden Eino Grön (USA/Finland) – www.einogron.fi

Övrig program under sessionen

Fotoutställning Från Hango till den nya världen

Under session dagarna kunde man i närheten av universitets Solennitetsal njuta av fotograf Karoliina Veijos fotoutställning Från Hango till den nya världen, som blandar historia med nutiden på ett visuellt vackert sätt. Veijo är närvarande och svarar frågor.

Helsingfors stads mottagning

Helsingfors stad bjuder på session deltagare och sessionens gäster en mottagning på kvällen av den första sessionsdagen, på fredagen den 16. juni 2017 kl. 18 – 19.30. Mottagningen glädjas av för sina Sibelius tolkningar kända musiker cellist Jussi Makkonen och pianist Nazig Azezian.
Adress: Festsal, Helsingfors Stadshus (Norra Esplanaden 11-13, 00170 Helsingfors. Invalid hiss på bakre vänstra sidan från ingången).

Anmälning till sessionen

Har UFP:s sekretariat ert samfundets aktuella brevpost adress? Den behövs för att skicka ert sessionsinbjudan. Vänligen uppdatera ert brev och e-post adress samt namn av samfundets UFP kontakt person genom e-post till: info@usp.fi

Samfundets anmälning
utlandsfinländska samfund har tid att anmäla sig till sessionen ända tills den 16. mars 2017 dvs. senast tre månader före sessionen. Anmälningen görs med den ‘Gula blanketten’ som kommer inom inbjudningsbrev.

  • 2017 Yhteisön ilmoittautuminen_samfundets anmälning_org registration

Personlig anmälning
på samma tid, eller senast den 4. maj 2017, behöver personliga representanter och observatörer av de samfund som har anmält sig till session också anmäla sig personligen med, med den ‘Gråa blanketten’ inom inbjudningsbrev. Alla representanter och observatorer använder sin egen Grå blankett. Samfund med över 500 medlemmar kan skicka två representanter och samfund med över 1000 medlemmar får tre representanter. Antalet av samfundets officiella observatorer är inte reglerad i stadgar. Inom sessionens inbjudningsbrev finns enbart en Grå blankett. Genom detta får att sekretariatet veta namn av samfundets representant(er) med rösträtt och namn av deras officiella observatorer, och deras utskott val och val av övrig program i samband med sessionen. Sekretariatet skickar gärna mera blanketter, och nya kan även tryckas ut här.

  • 2017 Edustajan ilmoittautuminen_personlig anmälan_representative’s registration

Inkvarteringsinformation

Det lönar sig att komma i tid till Helsingfors, så mycket intressant program i samband med sessionen finns det på torsdagen 15.6.2017. Kanske vill ni tänka på hotel reservationen eller annan inkvartering redan från onsdagen 14. juni, ända tills sessionens andra dag lördagen den 17. juni. För sessionen i juni 2017 har sekretariatet förhandlat fram följande kvoter och pris på hotell i Helsingfors centrum. De olika pris alternativ och reserveringskoder är specifika till dessa hotell. Varje deltagare i utlandsfinländarparlamentets session ansvarar själv för sin inkvartering and annan service.

Understöd till unga resenär till sessionen

Unga resenär som kommer till utlandsfinländarparlamentets session till Helsingfors den 16.-17.6.2017, beviljas en ekstra reseunderstöd. Deltagare som är högst 30 år gamla och kommer från långt håll, kan få en 500 euro understöd. Resenär från Nordiska länder, Baltien eller Ryssland får 100 euro och resenär från andra delar av Europa en 300 euro understöd.

Reseunderstöd kan sökas tills 28.2.2017. Beslut skall informeras före slutet av mars. Konditionen till understöd är att den unga personen är utlandsfinländska samfundets representant till sessionen. Den totala beloppen av understöd penning är granskad, så officiella representanter har prioritet över samfundets observatörer.

Ansökningsblanketen finns här nedan och på Finland-Samfundets hemsida www.suomi-seura.fi. Senare finns den även på hemsidan under > Sessionen 2017. Blanketten kan fyllas i av resenären eller hans/hennes organisation i namnet av en resenär. Skicka ansökan till och få mera information från: info@suomi-seura.fi