STADGAR OCH ARBETSORDNING

STADGAR FÖR UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTET

Artikel 1

Utlandsfinländarparlamentet består av representanter för finländska samfund verksamma runt om i världen. Samfund som kommer med i utlandsfinländarparlamentets verksamhet ska bekräfta utlandsfinländarparlamentets stadgar och meddela till parlamentets sekretariat, Finland-Samfundet rf, skriftligen att stadgarna ratificerats.

Artikel 2

Representanter för utlandsfinländarsamfund som kan delta i utlandsfinländarparlamentets session väljs så att varje samfund har rätt att skicka en representant från sin medlemskår till utlandsfinländarparlamentets session. Samfund med över 500 medlemmar kan skicka två representanter och samfund med över 1 000 medlemmar kan skicka tre representanter.

Samfunden bör meddela om sin önskan att delta i utlandsfinländar-parlamentets session till parlamentets sekretariat i enlighet med den tidsfrist som anges i arbetsordningen. Parlamentet fattar ytterst beslut om representationsrätten.

Artikel 3

Utlandsfinländarparlamentet sammanträder med två till tre års mellanrum. Parlamentet kan även sammanträda på initiativ av utlandsfinländarsamfunden om presidiet så beslutar. Vart femte år, när Republiken Finland fyller jämna år, anordnas en mer omfattande jubileumssession.

Artikel 4

Finland-Samfundet rf:s ordförande fungerar som talman för utlandsfinländarparlamentet. Vid parlamentets session väljs vicetalmän samt suppleanter till dessa för en sessionsperiod bland de kandidater som har nominerats från respektive region.

Nomineringarna ska göras senast vid det regionmöte som föregår sessionen.

Vice talmännen och deras suppleanter bör representera de geografiska områden som utlandsfinländarparlamentets session har bekräftat. Personer ska bo inom det område som de representerar. Talmannen och vicetalmännen bildar parlamentets presidium, som sammanträder också mellan sessionerna.

Presidiet ska i mån av möjlighet representera olika grupper av utlandsfinländare så brett som möjligt.

Artikel 5

Samtliga finländska samfund som ratificerat stadgarna för utlandsfinländarparlamentet, presidiet samt Finland-Samfundet rf har rätt att lägga fram motioner till utlandsfinländarparlamentet. Motioner bör lämnas in till parlamentets sekretariat inom den angivna tidsfristen. På motsvarande sätt bör motionerna och de expertutlåtanden som sekretariatet vid behov inhämtat med anledning av motionerna tillställas parlamentsrepresentanterna i god tid före sessionen.

Artikel 6

Då utlandsfinländarparlamentet är samlat möts representanterna i plenum och deltar i utskottsarbetet. Utifrån motionerna utarbetar utskotten utkast till resolutioner som presenteras och behandlas i plenum.

Artikel 7

Permanenta utskott är medborgarskapsutskottet, kulturutskottet, ungdomsutskottet, studie- och utbildningsutskottet, utskottet för politiska och officiella ärenden, socialutskottet, seniorutskottet, stadgeutskottet, ekonomiutskottet samt informationsutskottet. Övriga utskott tillsätts vid behov.

Olika geografiska områden bör tryggas representation i utskotten.

Artikel 8

Presidiet sammanträder vid behov med utskottsordföranden till ett utvidgat presidiemöte.

Artikel 9

Parlamentet använder i sitt arbete finska, svenska, engelska och ryska.

Artikel 10

Protokoll förs vid alla utlandsfinländarparlamentets möten.

Artikel 11

Som sekretariat för utlandsfinländarparlamentet fungerar byrån för Finland-Samfundet rf. Finland-Samfundet rf förbinder sig att agera i enlighet med utlandsfinländarparlamentets beslut, bidra till genomförandet av besluten genom att kontakta finländska myndigheter och i mån av möjlighet även myndigheter i andra länder samt andra parter, och att aktivt informera om besluten.

Artikel 12

För ändring av dessa stadgar krävs två tredjedels majoritet vid utlandsfinländarparlamentets session. Om ändringar i parlamentets arbetsordning beslutar parlamentets plenum genom enkel röstmajoritet.

(Följande Sessionen 2015, uppdaterad den 23.7.2015. Inga ändringar still Stadgar från Sessionen 2017. Språkgranskad 21.12.2017. Obs. Sessionen 2017 ändrade UFPs Arbetsordning)

ARBETSORDNING FÖR UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTET

1 §

Utlandsfinländarparlamentet sammanträder till session med två till tre års mellanrum.

2 §

Finland-Samfundet rf sänder samtliga anmälda utlandsfinländska samfund en inbjudan i första hand per e-post senast ett halvt år före sessionen.

3 §

Utlandsfinländska samfund bör meddela Finland-Samfundet rf om sitt deltagande senast tre månader före sessionen. Då bör även de motioner lämnas in som samfundet ifråga önskar framlägga till behandling. Namnen på representanter, suppleanter och observatörer samt namnen på eventuella andra som kommer för att följa sessionen bör vara Finland-Samfundet rf tillhanda senast sex veckor före sessionen.

4 §

Finland-Samfundet rf sänder sessionens föredragningslista inklusive motioner i första hand per e-post senast en månad före sessionen till samtliga anmälda representanter och observatörer. Samtidigt sänds även rapporten om vilka åtgärder som vidtagits på basen av besluten vid den senaste sessionen. Sammanfattningen över motionerna samt verksamhetsrapporten publiceras på utlandsfinländarparlamentets hemsida.

5 §

Vid inledningen av sessionen godkänns anmälda samfund, representantförteckningen samt ärendelistan som upptar samtliga ärenden som behandlas vid sessionen. Vidare konstateras närvarande som i övrigt följer sessionen.

6 §

Parlamentets sessioner leds av talmannen. Då talmannen är förhindrad, leds sessionen av Finland-Samfundets vice ordförande, eller om vice ordföranden är förhindrad, en vice talman utsedd av presidiet.

7 §

I början av varje session fattar parlamentet på framställning av presidiet beslut om utskotten i enlighet med artikel 7 i stadgarna. Talmannen utser utskottens sammankallare. Utskotten väljer själv nödvändiga funktionärer. Utskottens möten är stängda för utomstående personer.

8 §

Efter konstitueringen inleds parlamentsarbetet med en plenardebatt om sekretariatets rapport. Diskussionen fungerar samtidigt som remissdebatt för inlämnade motioner.
Under plenardebatten har varje representant rätt att framföra sin åsikt om alla frågor som hänför sig till utlandsfinländare eller utlandsfinländskhet, oberoende av om de aktualiserats i form av en motion eller inte. Ordet begärs skriftligen och beviljas i anmälningsordning. Talmannen kan med parlamentets tillstånd begränsa anförandenas längd, avvika från talarlistan och förklara debatten avslutad. Korta repliker beviljas i samband med det anförande repliken hänför sig till. Under plenardebatten kan även beslut fattas om att uppta brådskande ärenden på saklistan och remittera dem till respektive utskott.

9 §

Permanenta och tillfälliga utskott utarbetar för varje remitterad motion ett betänkande, som bör innefatta ett beslutsförslag. Förslaget kan ha formen av ett ställningstagande i sak eller ett beslut om att inte ta ställning i ärendet. Utskotten kan om de så önskar höra sakkunniga.

10 §

Vid beslutsplenum framför utskottens representanter utskottens förslag till beslut i parlamentet. Förslagen bör utdelas skriftligen till representanterna innan slutgiltigt beslut fattas. Vid beslutsplenum framlagda motförslag som innebär annat än förkastande bör likaså framläggas skriftligt innan beslut fattas.

11 §

Parlamentet fattar sina beslut enhälligt eller genom omröstning. Omröstning förrättas genom handuppräckning. Vid personval förrättas sluten omröstning om så begärs. Vid omröstning bör minst hälften av representanterna närvara. Parlamentets vicetalmän fungerar som rösträknare.

12 §

Parlamentets sekretariat uppgör protokoll från parlamentets sessioner. Vice talmännen fungerar som protokolljusterare. Protokollet sänds senast två månader efter sessionen per e-post till samtliga organisationer, representanter och observatörer som deltagit i sessionen. Protokollet publiceras på utlandsfinländarparlamentets hemsida.

13 §

I övrigt följs bestämmelserna i Finlands föreningslag.

(Följande sessionen 2017, arbetsordningen blev uppdaterad. Obs. språkgranskad den 21.12.2017.)