Tjänster för utlandsfinländska medier

MEDIEUNDERSTÖD

Finland-Samfundet delar ut medieunderstöd enligt prövning. Understödet betalas ur medel beviljade av undervisnings- och kulturministeriet. Vi förutsätter att sökande läser noggrant igenom villkoren och anvisningarna på denna sida innan de fyller i sin ansökan.

Ansökningstid

Du kan söka medieunderstöd årligen den 1 november–28 februari. OBS! År 2023 är ansökningsperioden för bidrag undantagsvis öppen till och med den 31.3.2023.

Vem kan söka?

Medieunderstöd kan sökas av utlandsfinländska medier som huvudsakligen förmedlar information och fokuserar på utlandsfinländare. I denna kategori kan du inte söka understöd till medlemstidningar hos organisationer – det gör du genom att söka organisationsunderstöd.
Det finns tre ansökningskategorier för medieunderstöd: tryckta tidningar, webbpublikationer och radiokanaler. I alla kategorier förutsätts att de utlandsfinländska medier som söker understöd ska
o ges ut/drivas av ett företag eller en organisation,
o ha verkat i minst ett år,
o ges ut eller uppdateras regelbundet eller ha regelbunden programverksamhet – minst fyra nummer per år för tryckta tidningar, uppdateringar varje vecka för webbpublikationer
o ha innehåll som fritt kan beställas/läsas/lyssnas på och
o iaktta god journalistisk sed.

Till vad?

Utlandsfinländska medier kan söka understöd till allmänna omkostnader såsom tryck-, postnings-, personal- och lokalkostnader. Understöd till allmänna omkostnader beviljas främst små utlandsfinländska medier beroende av ekonomiskt stöd. Av särskilt grundad anledning kan understöd också sökas till projekt såsom anskaffning av utrustning och möbler, evenemang och kampanjer. Samma sökande kan inte få understöd till samma projekt under flera år i rad.

Hur mycket?

Medieunderstödet är avsett som tilläggsfinansiering vars storlek bedöms efter sökanden.

På vilka grunder?

Understöd beviljas på basis av en bedömning, inbördes jämförelse och helhetsutvärdering av ansökningarna. Bedömningskriterierna varierar inte årligen. Då vi fattar beslut beaktar vi regionala fördelningen av sökandena och de tillgängliga medlen. Andra kriterier är jämlikhet och likabehandling. Understöd beviljas efter prövning och varje år för sig. Då vi beviljar understöd fäster vi särskild uppmärksamhet vid ekonomiska situationen och därmed behovet hos sökanden. Om de så vill kan sökande klargöra sin ekonomiska situation under punkten Meddelande till Finland-Samfundet på ansökningsformuläret eller med en separat bilaga.

Vem beslutar om stödet?

Ansökningarna bedöms av en arbetsgrupp som Finland-Samfundets styrelse tillsätter bland de anställda och styrelseledamöterna. Besluten om understöd fattas av samfundets styrelse på framställning av arbetsgruppen.

När utbetalas understödet?

Understödet utbetalas till det konto som sökanden angivit i ansökningsformuläret vanligen före slutet av juni.

Understöd kan inte beviljas om

o sökanden är en medlemstidning hos en utlandsfinländsk organisation,
o ansökan är bristfällig och sökanden har inte inlämnat de uppgifter som fattas trots uppmaning eller
o sökanden har inte inlämnat en utredning av tidigare beviljat medieunderstöd till Finland-Samfundet.

När ska understödet användas?

Understöd beviljas för ett kalenderår. Understödet ska därmed användas före utgången av det år då det beviljats.

Utredning av användningen

Utlandsfinländska medier som fått understöd är skyldiga att lämna en utredning av användningen till Finland-Samfundet med ett särskilt e-formulär. Utredningen ska inlämnas senast före slutet av februari efter det år då understödet beviljades.

Information om beslut

Alla sökande sänds information om beslutet per e-post. Kontrollera också din skräppost. Sökande är själva skyldiga att kontrollera den e-postadress de angivit i ansökan.

Vilka bilagor krävs?

Till ansökan ska du bifoga följande:
1) Tryckta tidningar: nyaste numret av tidningen postat till Finland-Samfundet (behövs inte om tidningen annars också sänds till samfundets kontor).
2) Webbpublikationer: länk till publikationen.
3) Radiokanaler: länk till det nyaste programmet (på en webbsida eller en inspelning).
Ytterligare ska varje sökande bifoga senaste bokslutet till ansökningsformuläret. Vid behov kan andra bilagor också läggas till ansökan.

Ansökning

Du söker med ett e-formulär – välj rätt kategori:
Ansökningsformulär för tryckta tidningar
Ansökningsformulär för webbpublikationer 
Ansökningsformulär för radiokanaler

Anvisningar för webbformulären

Mer information: organisationschef Maarit Hyvärinen, maarit.hyvarinen@suomi-seura.fi, +358(0)447109324

Utredningsplanketter för grundstöd för utlandsfinländska medier

Utredning av användning av media bidrag 2022

Utredning av användning av media bidrag 2021

Utredningsplanketter för särskilt stöd för utlandsfinländska medier och aktörer:

Utredning av användning av särskilt media bidrag 2022

Utredning av användning av särskilt media bidrag 2021

För mer information om bidrag, skicka ett e-postmeddelande till avustus@suomi-seura.fi. Vi svarar på meddelanden i början av mars.