Hur fungerar utlandsfinländarparlamentet?

Utlandsfinländarparlamentet (UFP) sammankommer med 2-3 års mellanrum till plenum i Helsingfors. UFP:s 20-års-jubileumssession var parlamentets 9. session, som sammanträdde då Finland-Samfundet som underhåller den, fyllde 90 år, under Finlands självständighetens 100-års-jubileumsåret 2017.

Välkomna till verksamhet är alla i utlandet fungerande utlandsfinländska föreningar och organisationer genom att ratificera parlamentets stadgar. Detta ger rätt att göra motioner och sända en röstberättigad representant till parlamentets session. Föreningar med över 500 medlemmar får två representanter och föreningar med över 1000 kan sända tre.  En person kan representera flere än en utlandsfinländarsamfund, men i sessionen och i utskotten han/hon har endast en röst. Samfundet kan också skicka observatörer till sessionen. De kan delta arbetet både i sessionen och i utskottet men har ingen rösträtt. De kan ha yttranderätt i utskotten.

UFP:s verksamhet baserar sig på motioner och resolutioner.  Alla utlandsfinländska organisationer som följer officielt UFPs verksamhet, UFP:s presidiet och Finland-Samfundet rf rätt att göra motioner till parlamentet. Motionerna kan föreslå förbättringar eller ändringar angående vilken ämne som helst som är viktigt för utlandsfinländare.

Resolutioner av Sessionen 2017 överlämnades i Statsrådsborgen av talman Jarmo Virmavirta till statssekreterare Paula Lehtomäki som ersatte för statsminister Juha Sipilä.

Motioner godkända av parlamentets plenum blir utlandsfinländarparlamentets resolutioner. Resolutioner styr arbetet av utlandsfinländarparlamentets presidium och Finland-Samfundet. Resolutioner översätts till svenska och engelska.  De överlämnas till Finlands statsminister och skickas från hans/hennes kansli på remissrunda inom Statsrådet. Statsförvaltingen dvs. de olika ministerierna ger sina utlåtanden om resolutionerna. Resolutioner kan skickas också till andra parter som en önskan för betänkandet eller för information.

Resolutioner påverkar parlamentets arbete och dess uttalanden och ställningar. UFP:s presidiets uppgift är att tillsammans med Finland-Samfundet främja parlamentets resolutioner och föreslå ändringar för berörda myndigheter. Denna dialog handlar med intressebevakning för utlandsfinländare.

UFP:s åtta vice talmän är UFP regionernas representanter så att hela världen är representerad genom sju geografiska regioner, med Finlandssvenskar i världen som den åttonde regionen. Som UFP:s talman fungerar alltid Finland-Samfudnets aktuella ordförande. Sedan april 2019 är Markus Aaltonen UFP:s talman.

Som representativt system är UFP unikt i världen eftersom deltagande i verksamheten inte förutsätter finskt medborgarskap. Verksamhetens finskhet är försäkrad genom att den givande och mottagande parten är finländare i Finland och utomlands i sina nutida domicilländer.

Deltagande utlandsfinländska samfund 1997 – 2019

UTSKOTT OCH PARLAMENTETS PLENUM

De inlämnade motionerna skickas först under parlamentssessionen till de behöriga utskotten för vidare bearbetningmed bakgrund av Finland-Samfundets byrå. Bakgrunder hjälper deras hantering i de olika utskott. De formulerar av alla motioner förslag till resolution för sessionens andra dagens behandling då plenum kan ännu förändra dem. Sedan godkänns, ändras eller förkastas de i plenum. Som ordförande för plenarsessionen fungerar utlandsfinländarparlamentets talman. Som sekreterare för plenarsessionen fungerar UFP:s parlamentssekreterare. Finland-Samfundets verksamhetsledare bistår talmannen under sessionen.

Enligt stadgar finns det tio permanenta utskotten i parlamentets session. Deras geografiska representativitet av UFP regioner bör garanteras. Utskottsarbete är en viktig del av UFP:s arbete. Nämligen parlamentets plenum gör sina beslut på grund av de i utskotten till resolutionsförslag bearbetade motioner. Utskott kan om de vill, höra sakkunniga. Parlamentets tio permanenta utskott är:

medborgaskapsutskottet

kulturutskottet

ungdomsutskottet

studie- och utbildningsutskottet

utskottet för politiska och officiella ärenden

socialutskottet

seniorutskottet

stadgeutskottet

ekonomiutskottet

informationsutskottet

Utskott kan slås ihop och nya utskott kan tillsättas vid behov. Motionerna bearbetade inom utskott blir förslag till resolutioner till plenarsessionen. Den kan vara en uppfattning till en sak eller ett beslut att inte ta ställning eller förslag att avslå resolutionen.

En kopia på dessa förslag delas ut till samtliga deltagare innan parlamentet samlas till plenarsession den andra dagen. Efter att alla förslag har presenterats för sessionen har varje parlamentsrepresentant möjlighet att uttala sig angående resolutionsförslagen. Man bör anhålla om taltur skriftligen antingen före sessionen eller under dess gång. Ifall inga avvikande åsikter angående förslagen presenteras, förklarar ordförande resolutionen omfattad. Om avvikande åsikter röstas.

Finland-Samfundet rf gör upp ett protokoll över sessionen. Protokollet framläggs till presidiet för genomgång och godkännande. Sessionsprotokollet sänds senast två månader efter sessionen till samtliga organisationer, och till representanterna och observatörerna som deltagit i sessionen. Mer information om sessionens gång hittar du i UFP:s stadgar och arbetsordning och i UFP handbook.

Utlandsfinländarparlamentet har växt till en godkännt och effektiv forum som lyssnas på. I sin självständighetsdagens hällsning 6.12.2019 till utlandsfinländare noterar republikens president Sauli Niinistö om utlandsfinländarparlamentet: “Då får vi här i hemma i Finland information om teman och perspektiv som är viktiga för utlandsfinländarna.”