Utlandsfinländarparlamentets flyttade 10. session tar plats 10.-11.6.2021

Finlandia-huset och Tölöviken, foto: Katri Pyynönen

VIKTIG MEDDELANDE TILL UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTETS SAMFUND VÄRLDEN RUNT (19.3.2020):

Den 18 mars beslutade Finland-Samfundet rf:s styrelse att på grund av coronavirussituationen måste utlandsfinländarparlamentets 10. session som skulle hållas i Helsingfors den 11.–12. juni 2020 flyttas till 2021.

Sessionens nya tidpunkt är torsdagen-fredagen 10.-11. juni 2021. Vi tackar för deras aktivitet alla de utlandsfinländska organisationer som anmält sig till sessionen och de samfund som lämnat in motioner! Inlämnade motioner gäller till den flyttade 10. sessionen. Tack för sessionens nya tidspunkt, kan motioner göras tills det finns tid 3 månader tills Sessionen. Betalade registreringsavgifter är returnerade. Vi sänder nya Sessionsinbjudningar före 9.12.2020. Upplysningar: info@usp.fi

Medan årets största utlandsfinländarnas evenemang blev flyttad tills 2021 på grund av den osäkra världssituationen, är vi andå glada att en hel 141 utlandsfinländaska samfund anmälde sig före den sista dagen 11.3. till 10. 2020 session.  69 motioner inlämnades till sessionens behandling före den tidigare sista dagen 11.3. De gäller till sessionen flyttad till året 2021. Önskan att delta av sessionen höjde antalet av samfund som ratificerade parlamentets stadgar: UFP deltas nu av 544 finländarsamfund i 37 länder.

Sessionsinbjudan – fick ert utlandsfinländsk samfund den? Inbjudningar skickades den 11.12.2019 till alla utlandsfinländska sammanslutningar som redan följer utlandsfinländarparlamentets (UFP) verksamhet. Inbjudan skickades i första hand per e-post. Utlandsfinländar samfund som använder inte e-post fick inbjudan per vanlig brev. Om ni har inte fått inbjudan eller misstänker att ert adress, särskilt e-postadress behöver uppdatering, vänligen ta kontakt med parlamentssekreteraren: info@usp.fi eller +358 – (0)9 – 6841 2127.

Utlandsfinländska samfund eller föreningar kan delta i verksamhet genom att ratificera UFP:s stadgar. De är berättigade att skicka ert representant till sessionen engligt följande:

 • en representant med rösträtt, och observatörer.
 • Föreningens medlemstal är över 500: två representanter
 • Föreningens medlemsantal är över 1 000: tre representanter
 • En person kan representera flere föreningar, men har dock ändå endast en röst i parlamentets omröstningar.

→ Förutom representanter, kan ni sända observatörer till sessionen. Visste ni, att antalet observatörer är inte begränsat. Observatörer har ingen röst- eller yttranderätt i plenum. I utskott de har yttranderätt på ordförandes tillstånd. Observatörer kan delta i alla programmen. Ert samfund kan uppmuntra de unga att delta som observatörer – eller välja dem som representanter och välja de mer erfarna till observatörer!

Rätt att lämna in motioner

Varje förening som har ratificerat UFP:s stadgar, samt presidiet och Finland-Samfundet rf har rätt att lämna in motioner för sessionens behandling. Enligt stadgarna bör motionerna vara inlämnade till Finland-Samfundet senast tre månader före sessionen, dvs. senast den 11.3.2020. Råd över hur man gör en motion och motionsblanketten finns här.

 • Information om de inkomna motionerna sätts upp på UFP:s hemsida här, numrerade i den takt de kommer sekretariatet till handa (se: UFPs session > Motioner > Motionssammandragar)
 • Efter den sistan inlämningsdagen, formar Finland-Samfundets personal en sammandrag av motionerna där likadana motioner är förenade, och ett gott bakgrundsarbete gjort för när motionen sedan behandlas under sessionen. Denna motionssammandrag föreslår också utskott för alla motioner. Den skickas till alla sessionens deltagare en månad före sessionen tillsammans med sessionens föredragningslista och aktivitetsrapporten för 2017-2020.

Sessionens program

kommer senare hit. Här under hittar ni viktig information om registrering, argumenten för den nya registreringsavgiften, inkvarteringsinformation med specialpris på hotell i Helsingfors centrum vi har förhandlat fram, råd till unga sessiondeltagare hur man ber om reseunderstöd samt information om annat program i samband med sessionen. Längst ner finns sessionens tidslinje med alla viktiga datum och program.

Registrering till sessionen

11.3.2020: Samfundets anmälan: Finland-Samfundet behöver i god tid en anmälning från föreningarna om huruvida de tänker närvara vid sessionen. I detta skede är det inte viktigt att veta vem som deltar, utan hur många föreningar som deltar. Föreningarna måste meddela före den 11.3. om de ämnar delta, med denna blankett (https://webropol.com/s/USP-Yhteiso-UFP-Samfund-FEP-Organisation) (direkt sändning och konfirmation). Blanketten fås vid behov genom att skriva till: info@usp.fi

(stängt 18.3.2020) 30.4.2020: Personlig anmälan: Finland-Samfundet bör anmälas namnen på de personer som deltar i sessionen som representanter och observatörer, och i utskottsarbete. Varje deltagare sänder sin egen anmälan före den 30.4. med denna blankett (https://webropol.com/ep/USP-Edustaja-UFP-Personlig-FEP-Representative) (direkt sändning och personlig konfirmation). Blanketten fås vid behov: info@usp.fi

Registreringsavgift 50 €

är i bruk för första gången. Registreringsavgiften är session deltagarens personlig, bindande avgift. Den omfattar session dagarnas buffetluncher, efterrätter och pauskaffe vid Finlandia-huset. Den täcker upp även sessionskostnader som Finland-Samfundet bärade ensamt sedan år 1997. Sista betalningsdagen är den samma med Personlig anmälans sista inlämningsdag: 30.4.2020. En utebliven betalning är inte annulering. Registreringsavgiften returneras inte till de anmälda som inte kommer till sessionen utan lämplig förhandsanmälan. I händelse av hinder, kan du överlämna dit deltagande till någon annan, då ändringen måste göras och informeras om i god tid. Ända tills 30.4. kan du ännu inspektera utskottet och sidoprogram valt samt din egen anmälning. Detta sker genom länken inom s-posten som bekräftar din anmälning, eller genom att skriva till: info@usp.fiBetalningsoptioner:

 1. Bankgiro: OP Helsingfors, Arkadiagatan 23, 00100 Helsingfors, Finland. Kontoinnehavaren: Finland-Samfundet rf. Nr: FI66 5723 0220 4502 38. BIC: OKOYFIHH. Lägg till info: “Session 2020 + namn”.
 2. Bank/kreditkort betalning i Finland-Samfundets webb butik (öppna länken genom att tryck Ctrl+enter)

Inkvarteringsinformation

Vi har förhandlat fram till sessionsdeltagare följande specialpris på hotell i Helsingfors centrum. De olika prisalternativ och reserveringskoder är specifika till dessa hotell: Majoitustietoa_SVE_2020

Understöd till unga resenär till sessionen

Unga resenär till session som är högst 30 år gamla kan beviljas ett extra reseunderstöd: för deltagare som kommer från långt hall 500 €, för resenär från Norden, Baltikum eller Ryssland 100 €, och för resenär från andra delar av Europa en 300 € understöd. Ansökningar före 28.2.2020. Beslut skall informeras under mars. Konditionen till understöd är att den unga personen är utlandsfinländska samfundets session representant eller observatör (sista Samfundets anmälning är 11.3.). Blanketten kan fyllas i av resenären eller hans/hennes organisation i namnet av resenären. Finland-Samfundets styrelse beslutar understöd inom budgetramen.

 • Ansökningsblanketten finns HÄR
 • Ansökningens bilaga Avtal finns HÄR
 • Upplysningar: Hanne.Selin@suomi-seura.fi

Din UFP Regionmöte

Världens UFP-regionernas förberande Regionmöten är nyttiga till sessionsdeltagare från samma region. Er regionens representant berättar senare tiden och adressen till alla regionens samfund i möteskallelser och informationen kommer senare till denna UFP hemsida, under regionens sida, och den hör till session deltagarnas brev som sänds senast den 11.5.2020. Regionmöten faller mestadels på onsdagen den 10.6., efter klo 14 efter kyrkokaffe. UFP-regioner väljer i sitt möte sin förekommande representant dvs vice talman till parlamentets Presidium. Då kan du även registrera på förhand till sessionen altså få din personlig sessionens mapp.

Övrigt program i samband med sessionen i år är annulerade

Festgudstjänst dagen före Sessionen: alla deltagare med resekamrater är välkomna till festgudstjänst med anledning av UFP:s session. Predikan ges vanlight av utlandsfinländarnas biskop (nu Uleåborgs biskop Jukka Keskitalo). Kyrkkaffe efter gudstjänst.
Utlandsfinskhetens framtid –dag den 13.6.2020 blev också annulerad. Vi skall se, hurdana flotta teman och gäster bjuder övrigt program i samband med sessionen nästa år 2021. Finland-Samfundet rf har tidigare samarbetat med den med Kyrkans utlandsarbete (Kyrkostyrelsen), Finlands Sjömanskyrka rf och Migrationsinstitutet. De är med i Suomalaiset Seniorit Maailmalla -arbetsgruppen. Suomi-koulu workshop under tidigare sessioner har ordnats av utlandsfinländar Suomi-koulu och Finland-Samfundet. Alla sessionsdeltagare skickas senare dagens program och anmälningsinformation, som kommer också hit.

Mera information om sessionen, hur man lämnar in motioner och hur man kommer med i UFP:s arbete: info@usp.fi och parlamentssekreterare +358 (0)9 6841 210. Det lönar det sig att ansluta sig till parlamentet dvs ratificera UFP:s stadgar.

Varje år den 12. juni firar Finlands huvudstad Helsingforsdagen, Helsingfors födelsedag. Just lämpligt då sessionen avslutar dagen före. 

Kom gärna ihåg att som Finland-Samfundets organisation eller privat medlem stöder ni UFP:s arbete som samfundet understödjar. Medlemskapet är även en nyttig gåva.

Kom och bli en medlem i Finland-Samfundet eller skriv ut här medlemskapsinformationen till ert samfundets nästa möte – nu bjuder vi även en ny medlemsavgiftkategori av små, under 20 medlemmars samfund: Tue USPia – liity Suomi-Seuraan 2020