Siirretty 10. ulkosuomalaisparlamentin istunto pidetään 10.-11.6.2021

Finlandia-talo ja Töölönlahti, kuva: Katri Pyynönen

TÄRKEÄ TIEDOTUS  ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN YHTEISÖILLE MAAILMALLA (19.3.2020)

Suomi-Seura ry:n hallitus on 18.3. päättänyt, että koronvirustilanteesta johtuen Helsingissä Finlandia-talossa 11. – 12.6.2020 pidettävä ulkosuomalaisparlamentin 10. istunto joudutaan siirtämään vuoteen 2021.

Istunnon uusi ajankohta on torstai-perjantai 10.-11.6.2021. Kiitos aktiivisuudesta kaikille istuntoon ilmoittuneille ja aloitteita toimittaneille suomalaisyhteisöille maailmalla! Jätetyt aloitteet pysyvät voimassa siirrettyyn istuntoon. Siirron ansiosta 10. istuntoon voi jättää aloitteita siihen asti kunnes istunto on 3 kuukauden päässä. Maksetut henkilökohtaiset ilmoittautumismaksut on palautettu. Uudet istuntokutsut postitetaan kaikille ulkosuomalaisparlamentin toimintaa seuraaville maailman suomalaisille yhteisöille 9.12.2020 mennessä. Tiedustelut: info@usp.fi

Vuoden suurimman ulkosuomalaistapahtuman siirryttyä epävarman maailman tilanteen vuoksi vuodella, on hienoa huomioida että kokonaista 141 ulkosuomalaisyhteisöä ilmoittautui mukaan 10. istuntoon määräpäivään 11.3. mennessä. Istunnon käsiteltäväksi saapui 11.3. mennessä 69 aloitetta. Istuntoon osallistumismahdollisuus toi mukaan toimintaan uusia suomalaisia yhteisöjä maailmalta: parlamentin säännöt on nyt ratifioinut 544 ulkosuomalaista yhteisöä 37 maasta.

Uudet 10. istunnon kutsut lähetetään ensijaisesti sähköpostilla. Kirjepostina istuntokutsun saavat ulkosuomalaisyhteisöt joilla ei ole sähköpostia. Yhteisönne, seuranne, klubinne, kerhonne tai koulunne sähköpostiosoitteen tai USP-yhteyshenkilön vaihduttua, tai kun haluatte varmistaa meillä olevan osoitteenne, lähettäkää päivitys parlamenttisihteerille Suomi-Seuraan: info@usp.fi tai +358 (0)44 710 9387.

USP:n toiminnassa mukana olevilla, eli parlamentin säännöt vahvistaneilla ulkosuomalaisyhteisöillä on oikeus lähettää istuntoon:

  • yksi äänivaltainen edustaja, ja tarkkailijoita.
  • Yli 500 jäsenen yhteisöt saavat lähettää kaksi edustajaa, ja
  • yli 1 000 jäsenen yhteisöt voivat lähettää kolme äänivaltaista edustajaa.
  • Yksi henkilö voi edustaa useita yhteisöjä. Hänellä on kuitenkin vain yksi ääni parlamentin äänestyksissä.

→ Tiesitkö, että yhteisönne virallisten tarkkailijoiden lukumäärää ei ole rajoitettu ja että tarkkailijat osallistuvat yhtäläisesti kaikkeen ohjelmaan. Tarkkailijalla ei kuitenkaan ole ääni- eikä puheoikeutta täysistunnossa. Valiokunnassa hänellä on puheoikeus puheenjohtajan luvalla. Yhteisönne voi kannustaa nuoria osallistumaan tarkkailijoina – tai valita heidät edustajiksi ja kokeneemmat tarkkailijoiksi!

Oikeus jättää aloitteita

parlamentin istunnon käsiteltäväksi on ulkosuomalaisparlamentin toiminnassa mukana olevilla kaikilla ulkosuomalaisyhteisöllä, USP:n puhemiehistöllä, ja Suomi-Seura ry:llä jonka osana parlamentti toimii ulkosuomalaisten kuulemiseksi. Aloitteet koskevat suomalaisille maailmalla heidän elämässään tärkeitä parannettavia tai muutettavia asioita.  Istunnon hyväksyessä niistä päätöslauselmia hyötyvät päätöksentekijät Suomessa näistä näkökulmista.

Kuhunkin istuntoon on aloitteen viimeinen jättöpäivä kolme kuukautta ennen istuntoa. Aloite on aloitelomakkeelle tai vapaamuotoisesti kirjallisesti kirjoitettu yhteisön ehdotus parlamentin kannaksi eli päätöslauselmaksi. Aloitteesta käy ilmi aloitteen tekijäyhteisö, aloitteen otsikko ja lyhyt ehdotusteksti päätöslauselmaksi. Taustan lisäys auttaa aloitteen käsittelyä, kuten aloitteeseen johtaneen tilanteen kuvailu, tai perustelu aloitteen tavoittesta, tarkoituksesta. Tästä löydät neuvot ja lomakkeen aloitteen tekoon.

  • 10. istuntoon saapuneet aloitteet tulojärjestyksessään numeroituina (polku: USP:n istunto > Aloitteet > Aloiteyhteenvedot).
  • Viimeisen jättöpäivän jälkeen saapuneista aloitteista koostetaan istuntoa varten Aloiteyhteenveto. Siinä samankaltaiset aloitteet on yhdistetty ja aloitteisiin on lisätty taustaselvitykset niiden käsittelyn edistämiseksi, ja aloitteet on ehdotettu jaettavaksi valiokuntiin jolloin aloite saa lopullisen numerointinsa. Aloiteyhteenvedon mukana istunto-osallistujat saavat kuukautta ennen istuntoa istunnon asialistan ja Toimintaraportin 2017-2021.

Istunnon ohjelma

julkaistaan myöhemmin tällä sivulla. Istunto on kaksipäiväinen. Ensimmäisen päivän avajaisjuhlallisuuksien jälkeen istunto järjestäytyy, alueet esittäytyvät ja äänivaltaiset edustajat käyttävät puheenvuoroja. Iltapäivällä edustajat ja tarkkailijat jakautuvat valitsemiinsa valiokuntiin käsittelemään taustoitettuja aloitteita. Toisena istuntopäivänä täysistunto keskustelee valiokuntien esityksistä päätöslauselmiksi, ja halutessaan muuttaa niitä. Esityksistä voidaan äänestää ja ne hylätään tai hyväksytään.

Istuntoon erilaiset vapaaehtoiset oheisohjelmat tarjoavat uusia näkökulmia, oppeja ja iloa.  Istunnon edeltävänä päivänä maailman kahdeksan USP-aluetta pitävät omat istuntoon valmistelevat Aluekokouksensa, jotka ovat avoimia istuntoon osallistuville yhteisölle. Aluekokous valitsee uuden alueensa edustajan ja tämän varahenkilön, jotka vahvistetaan istunnossa.

Ensimmäistä kertaa pyydetään 10. istunnon henkilö-osallistujilta rekisteröitymismaksu. Se kattaa istuntopäivien runsaat buffet-lounaat ja istuntokuluja. Osallistujille neuvotellaan erityisalennuksia, jotka tullaan listaamaan Majoitusalennuksia-dokumenttiin alennuskoodeineen. Kesäkuun 2020 istuntoon oli tarjolla runsaita Nuoren matka-avustuksia korkeintaan 30-vuotiaille istunto-osallistujille.

Istunnon tärkeät päivämäärät löytyvät istunnon Aikajanasta:

Näin ilmoittaudut istuntoon:

Viimeistään 3 kuukautta ennen: Yhteisön ilmoittautuminen
Suomi-Seura tarvitsee hyvissä ajoin ilmoituksen siitä, kuinka moni yhteisö aikoo lähettää edustajansa istuntoon. Tässä vaiheessa ei ole tärkeää, kuka aikoo osallistua, vaan kuinka moni yhteisö osallistuu. 10. istunnon lomake (suoraan internetissä täytettävä ja sieltä lähetettävä) avataan tähän myöhemmin 2021 istuntoa varten.

Viimeistään 5 viikkoa ennen: Edustajan ilmoittautuminen 
Suomi-Seuralle on ilmoitettava niiden henkilöiden nimet, jotka osallistuvat edustajana tai tarkkailijana istuntoon, ja valiokuntatyöhön. Jos yhteisöstä ilmoittautuu useampi henkilö, kukin ilmoittautuu erikseen. 10. istunnon lomake avataan tähän myöhemmin 2021 istuntoa varten.

Istunto-osallistujan rekisteröitymismaksu

Rekisteröitymismaksu on edustajan tai tarkkalijan henkilökohtainen, sitova maksu joka tarjoaa erinäisiä etuja ja kattaa myös istuntokuluja, joista Suomi-Seura ry on vastannut vuodesta 1997 lähtien. Viimeinen maksupäivä on sama kuin Edustajan ilmoittautumisen viimeinen päivä. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Maksua ei palauteta, jos jättää saapumatta ilman asianmukaista ilmoitusta. Esteen ilmetessä voi luovuttaa osallistumisensa toiselle henkilölle, mutta ilmoita siitä hyvissä ajoin. (Jos haluat muuttaa omaa osallistumistasi kuten valiokuntaa, sen voi tehdä ennen viimeistä Henkilön ilmoittautumispäivää internetlinkistä, joka löytyy ilmoittautumisen vahvistavasta sähköpostista.)

Maksuvaihtoehdot: rekisteriöitymismaksun voi aikanaan maksaa helposti pankkisiirtona tai suoraan Suomi-Seuran verkkokaupassa pankki-/luottokorttimaksuna.

Hyödyntäkää majoitusalennuksia!

Istunto-osallistujille seuralaisineen on perinteisesti neuvoteltu istunnon ajaksi erikoishintoja Helsingin keskustan hotelleihin. Hotellikohtaiset hinnat ja varauskoodit Majoitustietoa_FI_2020 tullaan päivittämään.

Nuoren istunto-osallistujan matka-avustus

Istuntoon tuleva, korkeintaan 30-vuotias nuori on voinut useassa aiemmassa istunnossa anoa Suomi-Seuran myöntämään matka-avustusta. Kaukomailta, Euroopasta tulevat ja lähialueilta kuten Pohjoismaista Baltiasta tai Venäjältä tulevat on perinteisesti huomioitu erikseen avustuksen määrässä. Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että nuori on istuntoon osallistuvan ulkosuomalaisyhteisön edustaja tai tarkkailija. Suomi-Seuran hallitus on tehnyt päätökset määrärahan puitteissa. Lisätietoa: Hanne Selin

USP-alueesi oma aluekokous

Istuntoon valmisteleva aluekokous on hyödyllinen samalta alueelta tuleville istunto-osallistujille jotka tekevät siellä yhdessä tärkeitä päätöksiä. Alueenne edustaja kertoo aluekokouksenne ajan ja paikan joka kirjataan kotisivulle teidän omalle aluesivullenne. Tavanomainen ajankohta on istuntoa edeltävä päivä. Aluekokous valitsee oman edustajansa USP:n puhemiehistön jäseneksi ja tämän varahenkilön. Kokouksissa perehdytään istunnon kulkuun ja voi saada nimeään vastaan henkilökohtaisen kokouskansionsa etukäteen.

Istunnon 2020 oheistapahtumat on peruttu:

Avajaisjumalanpalvelus: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon puolesta, kirkon ulkosuomalaistyön järjestämänä on perinteisesti nautittu ohjelmallisesta avajaismessusta, jossa saarnaa ulkosuomalaisten oma piispa. Hän on tällä hetkellä Oulun piispa Jukka Keskitalo. Jumalanpalveluksen jälkeen on ollut kirkkokahvit.

Ulkosuomalaisuuden tulevaisuus -päivä on peruttu. Myöhemmin näemme, miten ja millaisia ulkosuomalaisuuden ajankohtaisia teemoja nostetaan esiin vuoteen 2021 siirretyn istunnon ohessa. Istunnosta vastaava Suomi-Seura ry on perinteisesti järjestänyt oheisohjelmaa ulkosuomalaisten yhteisöjen ja suomalaisten yhteistyökumppaneidensa kanssa kuten esimerkiksi Kirkon ulkosuomalaistyö (Kirkkohallitus), Suomen Merimieskirkko ry ja Siirtolaisuusinstituutti (jotka ovat mukana Suomalainen Seniori Maailmalla -työryhmässä) ja Suomen ulkoministeriön kanssa.

Lisätietoa siirretystä 10. istunnosta, aloitteista ja parlamentin toimintaan mukaan tulosta parlamenttisihteeriltä: Sini Castrén info@usp.fi ja +358 (0)44 710 9387. Liittyminen eli sääntöjen ratifiointi kannattaa!

Muistattehan, että Suomi-Seura ry:n järjestö- tai henkilöjäsenenä tuette seuran ylläpitämän ulkosuomalaisparlamentin toimintaa. Henkilö-, perhe- tai nuorisojäsenyys on myös hyvä lahja.

Tutustu jäsenetuihin ja liity tästä Tai, vie tästä liittymistiedot seuraavaan yhteisönne tapaamiseen – huomatkaa myös uusi pienen, alle 20 jäsenen jäsenmaksu: Tue USPia – liity Suomi-Seuraan 2020