Anvisningar för att söka understöd

 

FINLAND-SAMFUNDETS UNDERSTÖD TILL UTLANDSFINLÄNDSK KULTUR- OCH HOBBYVERKSAMHET

Understöd kan sökas hos Finland-Samfundet en gång per år – ansökningsfristerna är den sista februari. Alla ansökningar som lämnats in i tid behandlas på ett och samma möte. Enskilda ansökningar behandlas inte för sig under året.
Beslutet (också ett avslag) meddelas kontaktpersonen i ansökningsformuläret. Understöd måste alltid sökas på förhand, det vill säga projektet får inte avslutas förrän nästa ansökningstid går ut. Ansökningar som lämnas in för sent behandlas inte.

Det beviljade understödet ska utgöra en del av finansieringen. Ansökan ska alltid innehålla tillräckliga uppgifter om projektet, till exempel när tillställningar arrangeras, en kostnadsberäkning för projektet och en utredning av övriga finansieringen. Alla belopp i ansökan ska anges i euro. Vid behov ska det bifogas separata bilagor. Bristfälliga ansökningar avslås automatiskt. I princip beviljas inte samma syfte understöd på varandra följande år.
Understödet ska användas för det sökta ändamålet före slutet av ansökningsåret.

Understöd beviljas enligt kriterierna och villkoren hos undervisnings- och kulturministeriet.

Med ansökan ska sändas ett separat avtal om beviljande, användning och övervakning av användningen av och villkoren för understöd som ingås mellan Finland-Samfundet rf och sökanden. Läs igenom, underteckna och sänd Finland-Samfundet avtalet antingen per post eller per understöd (inskannat).

Understöd beviljas följande ändamål:

– Främst kostnader för tillställningar arrangerade av utlandsfinländska organisationer.
– Särskilda projekt hos utlandsfinländska organisationer och Finlandsskolor.
– Utbildning av ledare av utlandsfinländska hobbygrupper, t.ex. amatörteatrar och folkdanslag, och anskaffning av utrustning och material till sådana grupper.
– Anskaffning av utrustning och material till Finlandsskolor.
– Kostnader för renovering och möblering av och anskaffning av utrustning till klubblokaler. Renovering av lokaler beviljas understöd under maximalt tre på varandra följande år.
– Kostnader för att grunda Finlandsskolor och utlandsfinländska organisationer.
– Från fall till fall föreningars lokala exkursioner.
– Begränsat rese- och logikostnader för artister från Finland. Understödet betalas organisationen, inte artisten, och det förutsätts att framförandena är avsedda för utlandsfinländare.

Understöd beviljas inte

– studier, skolböcker och traktamenten,
– kurser i främmande språk som en organisation arrangerar,
– en organisations verksamhetskostnader, t.ex. hyra, löner och andra ordinarie kostnader,
– årligen återkommande tillställningar, t.ex. jul- och vårfester, vilka kan anses vara ordinarie organisationsverksamhet,
– projekt som avslutats innan ansökningstiden gått ut och ansökan ännu inte behandlats,
– bristfälliga ansökningar samt
– samma syfte på varandra följande år.

Utbetalning av understöd och utredning av dess användning:

Understödet betalas till det konto som sökanden uppgett i regel senast den sista juni. Är de bankuppgifter som uppgetts i ansökan bristfälliga eller felaktiga dras kostnaderna för att rätta till denna brist av från betalbara understödet. Beviljat understöd betalas inte ut förrän mottagaren av understödet lämnat Finland-Samfundet utredningar av tidigare erhållet understöd och det avtal om beviljande, användning och övervakning av användningen av och villkoren för understöd som ska bifogas ansökan.
Finland-Samfundet har rätt att kräva igen redan utbetalat understöd om det projekt till vilket understöd sökts inte genomförs. I samband med understödsansökan förbinder sig sökanden att använda understödet till det syfte som uppges i ansökan, följa de anvisningar som meddelas om beviljande och övervakning av understöd samt lämna Finland-Samfundet en utredning av användningen av understödet senast den sista februari.