Utlandsskolornas ställning och framtid samt Finland-skolornas verksamhetsbetingelser utvärderades

0

1.7.2019

Utbildnings- och kulturministeriet tillsatte den 17 december 2018 en arbetsgrupp för att dryfta utlandsskolornas ställning och framtid. Arbetsgruppen hade sitt sista möte den 14 juni 2019.

Arbetsgruppen hade i uppdrag att utvärdera

– förändringar i utlandsskolornas omvärld och reformbehov till följd av detta,

– behov i och efterfrågan på undervisning och utbildning utomlands,

– ekonomiska och andra förutsättningar för verksamheten och lämpliga verksamhetsmodeller

– myndigheternas beslutsfattande i samband med utlandsvistelse,

– betydelsen och ställningen av utlandsskolornas undervisning och utbildning som en del av Finlands utbildningssystem, den allt mer internationella utbildningen och utbildningsexporten.

Dessutom skulle arbetsgruppen lägga fram förslag för att utveckla verksamheten och lagstiftningen.

Även Finland-skolornas (Suomi-koulut) verksamhetsbetingelser utvärderades.

Läs kultur- och utbildningsministeriets pressmeddelande 26.6.2019 (på finska)

Arbetsgruppens promemoria (på finska) innehåller en beskrivning av de finländska utlandsskolornas omvärld, en bedömning av nuläget och arbetsgruppens förslag för att utveckla verksamheten och regleringen. Promemorian innehåller också förslag till utveckling av lagstiftningen.