Päätöslauselmat 2000

Ulkosuomalaisparlamentin toinen varsinainen istunto pidettiin 6.-7.11.2000 Helsingin Ritarihuoneella. Istunto käsitteli 55 päätöslauselmaa.

Istuntoon osallistui 224 edustajaa ja 27 tarkkailijaa 187 ulkosuomalaisyhteisöstä. Maailmalla toimivat suomalaisyhteisöt olivat toimittaneet parlamentin sihteeristölle määräaikaan 6.8.2000 mennessä kaikkiaan 71 aloitetta istunnon käsiteltäväksi. Sihteeristön yhdistettyä samoja asioita ajavat aloitteet, oli istunnolla työstettävänään yhteensä 58 asiakokonaisuutta.

Aloitteiden määrä ja laajapohjainen aihejakauma osoittivat, ettei maailmalla asuvien suomalaisten aktiivisuus edunvalvontatyössä ole laantunut sitten parlamentin ensimmäisen varsinaisen istunnon vuonna 1998. Sen sijaan parlamentin käsiteltävänä olevat aloitteet ovat kehittyneet yksityiskohtaisemmiksi.

Ulkosuomalaisparlamentin toinen varsinainen istunto työsti aloitteita kymmenessä eri valiokunnassa. Sihteeristö oli ajan säästämiseksi laatinut ehdotukset päätöslauselmiksi, joita valiokunnat halutessaan käyttivät esitystensä pohjana. Valiokuntien laatimat esitykset käsiteltiin parlamentin täysistunnossa, jonne kaikki edustajat kokoontuvat päättämään lopullisista päätöslauselmista.

Ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmat sisältävät toimeksiantoja parlamentin puhemiehistölle ja sihteeristölle, ulkosuomalaisyhteisöihin itseensä kohdistuvia kehotuksia, sekä vetoomuksia Suomen valtionhallinnolle ja muille ulkosuomalaisten puolesta työtä tekeville tahoille. Parlamentti myös hylkäsi aloitteita, päätti olla ottamatta kantaa aloitteisiin, esitti toteamuksia ja siirsi aloitteita puhemiehistön tai sihteeristön harkittavaksi.

Istunnon 2000 päätöslauselmat on koottu painettuun yhteenvetoon. Päätöslauselmayhteenvedon voi tilata parlamenttisihteeriltä paperikopiona suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi: info@usp.fi

Päätöslauselmat Suomi-Seura ry:n henkilökunnan tekemine taustaselvityksineen on koottu päätöslauselmayhteenvetoon, jonka voi tilata taitettuna paperikopiona parlamenttisihteeriltä: info@usp.fi

SISÄLLYSLUETTELO (hyväksytyt päätöslauselmat: 47)

  • Senioriasioita koskevat päätöslauselmat
  • Sosiaaliasioita koskevat päätöslauselmat
  • Opinto- ja koulutusasioita koskevat päätöslauselmat
  • Nuorisoasioita koskevat päätöslauselmat
  • Kulttuuriasioita koskevat päätöslauselmat
  • Kansalaisuusasioita koskevat päätöslauselmat
  • Poliittisia ja virallisia asioita koskevat päätöslauselmat
  • Ulkosuomalaisparlamentin sääntöjä koskevat päätöslauselmat
  • Tiedotusasioita koskevat päätöslauselmat
  • Talousasioita koskevat päätöslauselmat

Aloitteet, jotka ulkosuomalaisparlamentti käsitteli, mutta hylkäsi (3 kappaletta):

Aloitteet, joihin ulkosuomalaisparlamentti päätti olla ottamatta kantaa (1):

Ulkosuomalaisparlamentti päätti olla ottamatta kantaa itse aloitteeseen, mutta halusi kommentoida aihetta (1):

Aloitteet, jotka parlamentti siirsi puhemiehistön ja sihteeristön harkittavaksi (3):