Understöd till utlandsfinländska organisationer

Finland-Samfundet delar ut organisationsunderstöd enligt prövning. Understödet betalas ur medel beviljade av undervisnings- och kulturministeriet.

Vi förutsätter att sökande läser noggrant igenom villkoren och anvisningarna på denna sida innan de fyller i sin ansökan.

Ansökningstid

Du kan söka organisationsunderstöd årligen den 1 november–28 februari. OBS! År 2023 är ansökningsperioden för bidrag undantagsvis öppen till och med den 31.3.2023.

Vem kan söka?

Organisationsunderstöd kan sökas av utlandsfinländska organisationer som huvudsakligen verkar utanför Finland och fokuserar på utlandsfinländare. Organisationsverksamheten ska vara öppen för dess målgrupp.

Till vad?

Utlandsfinländska organisationer kan söka understöd till
o tillställningar,
o engångsanskaffningar,
o projekt,
o information (t.ex. medlemstidningar) och
o kostnader för att grunda en förening.

På en och samma gång kan du söka organisationsunderstöd till högst tre separata ändamål. Till separata projekt söker du därmed understöd med ett och samma formulär. Sänder samma sökande många ansökningsformulär beaktas endast ett av dem. Till samma engångsanskaffning (t.ex. en dator) kan inte fås understöd under flera år i rad.

Hur mycket?

Organisationsunderstödet utgör en del av projektfinansieringen vars storlek bedöms efter sökanden.

På vilka grunder?

Understöd beviljas på basis av en bedömning, inbördes jämförelse och helhetsutvärdering av ansökningarna. Bedömningskriterierna kan variera årligen och vi informerar alltid om kriterierna när ansökningstiden börjar. Då vi fattar beslut beaktar vi regionala fördelningen av sökandena och de tillgängliga medlen. Andra kriterier är jämlikhet och likabehandling. Understöd beviljas efter prövning och varje år för sig. Då vi beviljar understöd fäster vi också uppmärksamhet vid ekonomiska situationen och därmed behovet hos den organisation som söker understöd. Om de så vill kan sökande klargöra sin ekonomiska situation under punkten Meddelande till Finland-Samfundet på ansökningsformuläret eller med en separat bilaga.

Vem beslutar om stödet?

Ansökningarna bedöms av en arbetsgrupp som Finland-Samfundets styrelse tillsätter bland de anställda och styrelseledamöterna. Besluten om understöd fattas av samfundets styrelse på framställning av arbetsgruppen.

När utbetalas understödet?

Understödet utbetalas till det konto som sökanden angivit i ansökningsformuläret vanligen före slutet av juni.

Understöd kan inte beviljas om

o sökanden är en privatperson,
o sökanden är ett företag,
o sökanden huvudsakligen verkar i Finland,
o ansökan är bristfällig och sökanden har inte inlämnat de uppgifter som fattas trots uppmaning,
o sökanden har inte inlämnat en utredning av tidigare beviljat organisationsunderstöd till Finland-Samfundet eller
o det söks understöd till ordinarie verksamhetskostnader, t.ex. lokalhyra.

När ska understödet användas?

Understöd beviljas för ett kalenderår. Understödet ska därmed användas före utgången av det år då det beviljats.

Utredning av användningen

Organisationer som fått understöd är skyldiga att lämna en utredning av användningen till Finland-Samfundet med ett särskilt e-formulär. Utredningen ska inlämnas senast före slutet av februari efter det år då understödet beviljades.

Information om beslut

Alla sökande sänds information om beslutet per e-post. Kontrollera också din skräppost. Sökande är själva skyldiga att kontrollera den e-postadress de angivit i ansökan.

Vilka bilagor krävs?

Ansökan förutsätter inga bilagor men om sökanden vill inlämna bilagor som stöd till sin ansökan går detta för sig i slutet av ansökningsformuläret.

Ansökning

Du söker med ett e-formulär:
Ansökan om organisationsunderstöd 

Anvisningar för webbformulären

Redovisning över användning av bidrag 2022

Redovisning över användning av bidrag 2021

För mer information om bidrag, skicka ett e-postmeddelande till avustus@suomi-seura.fi. Vi svarar på meddelanden i början av mars.