Ulkosuomalaisten passien hinnan korotusesitystä koskeva lausunto 5.8.

0

Suomi-Seura ry:n ja sen ulkosuomalaisparlamentin lausunto

Ulkoministeriön asetus ulkoasianhallinnon suoritteiden maksuista vuosina 2020—2022; ehdotus asetuksen muuttamiseksi.

Ehdotuksessa esitetään muutettavaksi ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista vuosina 2020–2022 annetun ulkoministeriön asetuksen liiteosaa henkilökorttien maksujen osalta säädösmuutoksista johtuen ja passien maksuja hinnantarkistusten johdosta.
Suomi-Seura ry ja sen ulkosuomalaisparlamentti ovat huolestuneita siitä, että ulkomailla myönnetyn passin hintaa esitetään nostettavan 140 eurosta 195 euroon. Ulkosuomalaisia koskettava passien hinnan korotus miltei 40 prosentilla on kohtuuton. Ulkomailla haetun Suomen passin hinta on jo nykyisellään korkea.

Muuttoliikkeen seurauksena ulkomailla asuu pysyvästi noin 300 000 Suomen kansalaista. Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen. Ulkosuomalainen tarvitsee palatakseen matkustusasiakirjan joko Suomen passin tai henkilökortin. Henkilökortti ei käy matkustamiseen kaikista maista.

Ulkosuomalaisille on tärkeää, että he voivat uusia matkustusasiakirjan ulkomailla matkustaakseen Suomeen. Vireillä oleva hintamuutos on herättänyt huolta ulkosuomalaisten parissa. Passin uusiminen ulkomailla on jo nyt kallista ja monille ulkosuomalaisille passinhakumatkat ovat pitkiä. Korona-pandemia matkustusrajoituksineen on hankaloittanut tilannetta entisestään ja ikääntyneille passinhakumatkat ovat olleet jopa mahdottomia. Erityisen korkeiksi passikulut nousevat ulkomailla oleville suomalaisille lapsiperheille.

Passi on voimassa korkeintaan viisi vuotta, mutta maahantulorajoitusten takia monet joutuvat uusimaan sen 4–4,5 vuoden välein. Monet ulkosuomalaiset hankkivat ulkomailla syntyneelle Suomen kansalaiselle lapselleen passin heti tämän syntymän jälkeen, jotta vauvan kanssa voidaan matkustaa Suomeen. Näin passiin tulee vastasyntyneen lapsen vauvakuva. Lapsikaappausten estämiseksi Suomen rajavartiolaitos suosittelee vauvana hankitun passin uusimista lapsen ollessa taapero, 2–3-vuotias, sillä vauvakuvasta lasta on hyvin vaikea tunnistaa.

Ulkosuomalaiset ovat viimeksi 11. – 12.6.2021 pidetyssä ulkosuomalaisparlamentin istunnossa esittäneet ulkomailla myönnetyn passin hinnan alentamista, sen kestoajan muuttamista kymmeneksi vuodeksi sekä passien hakupaikkojen lisäämistä ja hakuprosessin helpottamista ulkosuomalaisille. Kiinnitämme huomiota siihen, että kymmenen vuoden passi on käytössä monessa muussa maassa kuten Alankomaissa, Norjassa, Saksassa ja USA:ssa. Ulkoministeriön maksuasetuksen muutosesitys, jossa ulkomailla myönnettävien passin hintaa korotetaan miltei 40 prosentilla on ristiriidassa ulkosuomalaisten odotusten kanssa.

Suomessa haettavan passin hinta on 58 euroa ja sähköisesti haettuna sen hinta on 52 euroa. Tämä asettaa ulkosuomalaiset ja Suomessa olevat eriarvoiseen asemaan. Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä todetaan, että erityisestä syystä maksu voidaan määrätä tietyltä ryhmältä perittäväksi suoritteen omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä. Suomi-Seura ry ja sen ulkosuomalaisparlamentti vetoavat Suomen kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun, jossa Suomen kansalaisille taataan yhdenvertaiset passipalvelut asuinpaikkaan katsomatta.

Parhaillaan laaditaan uutta hallituksen ulkosuomalaisstrategiaa vuosille 2022 – 2026. Strategian tarkoituksena on, että myös ulkomailla asuvat suomalaiset säilyttävät yhteytensä ja vaikutusmahdollisuutensa suomalaiseen yhteiskuntaan. Strategian tarkoitus on myös esimerkiksi vahvistaa toimenpiteitä, joilla tuetaan Suomen kansalaisten sujuvaa paluuta Suomeen. Ulkosuomalaisille asetettu
passin hinta voi suuruudesta riippuen toimia joko vetävänä tai työntävänä tekijänä. Tulevaisuudessa Suomi tarvitsee paluumuuttajia riittävän työvoiman takaamiseksi, mutta Suomi hyötyy myös kulttuurisesti ja muilla tavoin ulkosuomalaisten aktiivisista Suomi-suhteista ja Suomen käynneistä. Suomi-Seura ry ja sen ulkosuomalaisparlamentti pitävät tärkeänä, että valtionhallinto kehittää rajoista riippumattomia kaikille kansalaisille yhtäläisesti saavutettavia palveluja niin, ettei niistä aiheudu kohtuuttomia kuluja suomalaisille asuinpaikkaan ja aikavyöhykkeeseen katsomatta.

Markus Aaltonen, Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja, ulkosuomalaisparlamentin puhemies

Tina Strandberg, Suomi-Seura ry:n toiminnanjohtaja