Suomi-Seura ry:n säännöt

 

Hyväksytty Suomi-Seura ry:n vuosikokouksessa 19.04.2018, PRH rekisteröinyt 12.03.2019  

Suomi-Seura ry (0202356-4)

Rekisterinumero 28.393

I. Nimi, kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomi-Seura ry. Nimen ruotsinkielisenä vastineena käytetään
Finland-Samfundet ja englanninkielisenä Finland Society.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

II. Tarkoitus

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on:
1)    vahvistaa ulkosuomalaisten yhteyksiä Suomeen ja suomalaisuuteen;
2)    lujittaa kotimaan siteitä ulkosuomalaisiin ja vahvistaa Suomi-kuvaa maailmalla;
3)   edistää suomalaisen identiteetin ja kulttuurin vaalimista maailmalla
4)    harjoittaa ulkosuomalaisten edunvalvontaa yhteistyössä ulkosuomalaisparlamentin kanssa;
5)    edistää ulkosuomalaisten sosiaalisia ja sivistyksellisiä oloja;
6)    edistää ulkosuomalaisuutta koskevaa tutkimusta;

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1)    edistää ulkosuomalaisten ja kotimaassa asuvien kanssakäymistä;
2)    järjestää ja tukee ulkosuomalaisten tapahtumia Suomessa ja ulkomailla sekä edistää
matkailua kotimaahan;
4)    tukee ulkosuomalaisten sosiaalisia ja sivistyksellisiä oloja edistävää toimintaa;
5)    harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa, viestintää ja neuvontaa;
6)    järjestää kokouksia, esitelmä-, koulutus- ja muita vastaavia tilaisuuksia;
7)    toimii kiinteässä yhteistyössä ulkosuomalaisparlamentin kanssa ja ylläpitää yhteyttä
viranomaisiin, laitoksiin ja järjestöihin

Toimintaansa varten yhdistys voi omistaa tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta.
Rahoituksen turvaamiskeksi yhdistys voi harjoittaa liiketoimintaa itse tai tytär- tai osakkuusyhtiön avulla.

4 §
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

III. Jäsenistö

5 §
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hallituksen hyväksymä yhdistyksen tarkoitusperiä kannattava henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenen perheenjäsen voidaan hyväksyä perhejäseneksi.

Yhdistyksessä voi olla opiskelijajäseniä ja kannattajajäseniä.

Hallitus voi kutsua erityisen ansioituneen henkilön kunniajäseneksi.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen hallituksen päättämään ajankohtaan mennessä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminnallaan tuottanut merkittävää haittaa yhdistyksen toiminnalle tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan.

IV. Hallinto

6 § Hallitus
Yhdistystä ja sen toimintaa johtaa sekä sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen puheenjohtaja toimii myös ulkosuomalaisparlamentin puhemiehenä.

Hallituksen jäsenet valitaan seuraavasti:

1) vaali tapahtuu vuosikokouksessa;

2) hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä neljä (4) jäsentä on erovuorossa vuosittain.

Tämän säännöstön ensimmäisenä soveltamisvuotena arvotaan erovuorossa olevat henkilöt.

3) yhdistys pyytää ulkoministeriötä nimeämään yhden jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen;

4) valituista hallituksen jäsenistä valitaan yhdistykselle varapuheenjohtajat. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien kotipaikan on oltava Suomessa.

Henkilön oltua hallituksen jäsenenä yhtämittaisesti kuusi (6) vuotta häntä ei voida valita välittömästi uudelleen.

Hallitus on päätösvaltainen vähintään viiden (5) jäsenen ollessa saapuvilla, näiden joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallitus voi asettaa joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan toimikuntia erityistehtäviä varten.

Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai panttaamisesta.

7 § Vaalitoimikunta
Yhdistyksellä on vaalitoimikunta, jonka tehtävänä on tehdä ehdotus vuosikokoukselle hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitsemiseksi.

Vaalitoimikuntaan kuuluu kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Yhdistyksen kokous ei ole sidottu vaalitoimikunnan ehdotukseen.

8 § Henkilöstön valinta
Hallitus valitsee toiminnanjohtajan. Muut pysyvät toimihenkilöt valitsee hallitus toiminnanjohtajan esityksestä. Toiminnanjohtaja valitsee tilapäiset toimihenkilöt.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

Hallitus voi erikseen valtuuttaa toimihenkilön allekirjoittamaan yhdistyksen nimen.

10 § Valtuuskunta
Yhdistyksellä voi olla valtuuskunta. Sen kokoonpanosta päättää yhdistyksen hallitus.

Valtuuskunnan tehtävänä on:

1. antaa virikkeitä yhdistyksen toimintaan
2. edistää yhdistyksen taloudellisten toimintaedellytysten varmentamista
3. antaa tarvittavaa asiantuntija-apua hallitukselle ja tukea hallituksen työtä
4. saada vuosittain tarpeellinen tieto yhdistyksen toiminnasta ja toimintasuunnitelmasta.

Valtuuskuntaan kuuluu enintään 20 jäsentä, jotka hallitus kutsuu kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus nimeää valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta vähintään kerran vuodessa.

V. Vuosikokous

11§
Yhdistyksen hallituksen tulee kutsua vuosikokous koolle ilmoittamalla siitä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsu on julkaistava yhdistyksen jäsenlehdessä ja yhdistyksen verkkosivuilla tai lähetettävä jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Kokousasiakirjojen tulee olla jäsenten saatavilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Jäsenen, joka haluaa vuosikokouksessa käsiteltäväksi jonkin asian, on toimitettava kirjallinen esitys hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.

12 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1)    todetaan kokouksen laillisuus;
2)    valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri;
3)    valitaan pöytäkirjan tarkastajat;
4)    käsitellään kertomus toiminnasta ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus;
5)    hyväksytään kertomus toiminnasta ja vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään
hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta;
6)    käsitellään alkaneen vuoden toimintasuunnitelma, vahvistetaan talousarvio ja
määrätään jäsenmaksujen suuruus;
7)    valitaan hallituksen puheenjohtaja;
8)    valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
10)  valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajan lisäksi voidaan valita
toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
11)  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä hallituksen esittämät asiat, huomioon
ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

13 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin kokous itse niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti esittämäänsä asiaa varten hallitukselta pyytää. Kokouksessa käsitellään kutsussa mainitut asiat.

14 §
Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia ennen edellisen vuoden loppua hyväksytyt jäsenet.

Kullakin jäsenellä on yksi ääni, olkoonpa tämä henkilö tai yhteisö. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

Jäsenellä, joka ei ole maksanut edellisen vuoden jäsenmaksuaan vuosikokoukseen mennessä, ei ole äänioikeutta.

Hallituksen jäsenillä ja valtuuskunnan jäsenillä on vuosikokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

VI. Talous

15 §
Yhdistyksen vuosikokous määrää jäsenmaksut, jotka voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille ja myös erisuuruiset jäsenen asuinmaasta riippuen ja joista perhejäsenen jäsenmaksu voi olla alempi. Vuosikokous määrää samoin yhteisöjen, yritysten ja kannattajajäsenten jäsenmaksut. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksuja.

16 §
Yhdistys voi toimeenpanna keräyksiä ja arpajaisia hankittuaan sitä varten asianomaisen luvan sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

 17 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen hallituksen tulee ennen helmikuun loppua jättää tilit tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Tilintarkastajan tulee kolmen viikon kuluessa siitä, kun hallitus on hyväksynyt tilit tarkastettavaksi, antaa hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomus. Samoin tulee toimia mahdollisen toiminnantarkastajan.

VII. Sääntömuutokset, yhdistyksen purkaminen 

18 §
Sääntöjen muutoksista päättää yhdistyksen vuosikokous ja niistä on etukäteen mainittava kokouskutsussa. Päätökseen, joka tarkoittaa näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

19 §
Päätökseen, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista ainakin toisen on oltava vuosikokous. Purkamisehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan mahdolliset varat yhdistyksen kokouksessa tehtävän
päätöksen mukaan johonkin yhdistyksen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen.

 20 §
Säännöissä määrittelemättömien asioiden osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.