Statsunderstöd till Finlandsskolor

 

Finlandsskolor kan få finländskt statsunderstöd för sin verksamhet. Understödet söks via Finland-Samfundet.

En Finlandsskola berättigad till statsunderstöd är en skola på fritiden som ger kompletterande undervisning i finska språket och har minst sex elever från minst tre olika familjer. Statsunderstöd kan beviljas tre syften: lärarlöner, hyra och undervisningsmaterial. Elever i åldern 3–18 år är berättigade till statsunderstöd. Som treåriga räknas barn som fyller tre år under stödperioden. På motsvarande sätt omfattar statsunderstödet inte längre unga som fyller 19 år under stödperioden.

Grunder för beviljande av statsunderstöd:

  • 2/3 av lärarlöner, kalkylerat enligt 22 euro/lektion (max 2 lektioner/grupp/vecka)
  • 2/3 av hyra, dock max 1000 euro/år (skolor med färre än 50 elever) eller 1300 euro/år (skolor med fler än 50 elever)
  • undervisningsmaterial 20–30 euro/elev

Dessa kriterier bestämmer maximibeloppet på statsunderstödet till en Finlandsskola.

Statsunderstödet till Finlandsskolor påverkas mest av antalet elever, antalet lektioner (understöd kan max fås för 2 lektioner/vecka/grupp) och hyran. All verksamhet i en Finlandsskola kan inte finansieras med statsunderstöd utan skolan ska också ha andra intäkter, till exempel terminsavgifter, sponsorer eller andra finansieringskällor.

En Finlandsskola som fått statsunderstöd ska lämna Finland-Samfundet en utredning av statsunderstödet under föregående understödsperiod. Till utredningen ska bifogas en verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt verksamhetsgransknings- eller revisionsberättelse.

Du kan fylla i elektroniska ansöknings- och utredningsformulären via länkarna nedan. Innan det ska du dock läsa noggrant igenom ansökningsanvisningarna för statsunderstöd till Finlandsskolor 2018. (endast på finska)

Personuppgifter i understödsformulär används för att informera om understöd, behandla ansökningar, betala ut understöd och arrangera utbildningsdagar. Personuppgifter behandlas enligt vår Dataskyddsbeskrivning för understöd.

För läsåret 2020–2021 ska statsunderstöd sökas senast den 15 oktober 2020.

Utredningen av läsåret 2019–2020 ska lämnas senast den 15 oktober 2020.

Ytterligare uppgifter: Maarit Hyvärinen