Ohjeet yhteisöavustuksen hakemiseen

 

SUOMI-SEURAN JAKAMAT OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN MYÖNTÄMÄT YHTEISÖAVUSTUKSET ULKOSUOMALAISTEN KULTTUURI- JA HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMISEEN

Suomi-Seura jakaa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä avustuksia  kerran vuodessa. Vuoden 2022 hakuaika on marraskuun 2021 alusta helmikuun 2022 loppuun.
Hakulomakkeet avataan Suomi-Seuran sivuilla 1.11.2021.

Kaikki em. hakuajan loppuun mennessä saapuneet hakemukset käsitellään yhdessä kokouksessa. Yksittäisiä anomuksia ei käsitellä erikseen pitkin vuotta.
Tieto päätöksestä (myös kielteisestä) toimitetaan anomuslomakkeessa mainitulle yhteyshenkilölle. Myöhästyneitä anomuksia ei käsitellä.

Myönnettyjen avustusten on tarkoitus toimia osarahoituksena. Anomuksesta on aina selvittävä riittävät tiedot hankkeesta, kuten mm. tapahtumien ajankohta sekä hankkeen kustannusarvio ja selvitys siitä, miten muu rahoitus on järjestetty. Kaikki hakemuksessa mainitut summat on ilmoitettava euromääräisinä. Tarvittaessa on käytettävä erillisiä liitteitä. Puutteelliset anomukset hylätään. Periaatteessa avustusta ei myönnetä samaan tarkoitukseen perättäisinä vuosina.

Avustus on käytettävä hakemusvuoden loppuun mennessä siihen anottuun tarkoitukseen.

Avustusten myöntämisessä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kriteereitä ja ehtoja.

Hakemuksen mukana lähetetään hakijan ja Suomi-Seura ry:n välillä solmittu erillinen sopimus avustuksen myöntämisestä, käyttämisestä, käytön valvonnasta ja ehdoista. Sopimus tulee lukea ja allekirjoittaa ja toimittaa Suomi-Seuraan joko postitse tai hakemuksen liitteenä.

Avustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:
– pääasiallisesti ulkosuomalaisjärjestöjen tapahtumien järjestelykuluihin ja mm. eri
ulkosuomalaisyhteisöjen yhteisien verkostoitumistapahtumien järjestämiskuluihin
– ulkosuomalaisjärjestöjen ja Suomi-koulujen yksittäisiin hankkeisiin ja projekteihin
– ulkosuomalaisten harrasteryhmien, kuten esim. harrastajateattereiden ja
tanhuryhmien ohjaajien koulutukseen sekä laite- ja materiaalihankintoihin
– Suomi-koulujen laite- ja materiaalihankintoihin
– kerhotilojen korjaus- ja kalustuskuluihin sekä laitehankintoihin. Tilojen korjauskuluihin
myönnetään tukea enintään kolmena perättäisenä vuotena.
– Suomi-koulujen ja ulkosuomalaisjärjestöjen perustamiskuluihin
– tapauskohtaisesti yhdistyksen tekemiin paikallisiin tutustumisretkiin
– rajoitetusti Suomesta matkustavien esiintyjien matka- ja majoituskuluihin. Avustus maksetaan yhdistykselle, ei esiintyjälle ja edellytyksenä on, että esiintymiset ovat
suunnattu ulkosuomalaisille.

Avustusta ei myönnetä:
– opiskeluun, koulukirjoihin, päivärahoihin
– yhdistyksen järjestämiin vieraan kielen kursseihin
– yhdistyksen toimintakuluihin, kuten esim. vuokrat, palkat ja muut säännölliset menot
– vuosittain toistuviin tapahtumiin, kuten esim. joulu- ja kevätjuhlat, joiden voidaan katsoa
olevan osa yhdistyksen normaalia toimintaa
– hakemuksiin, jotka ovat puutteellisia
– samaan tarkoitukseen perättäisinä vuosina

Avustuksen maksatus ja selvitykset avustuksen käytöstä

Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille yleensä kesäkuun loppuun mennessä.
Jos hakemuksessa ilmoitetut pankkitiedot ovat puutteelliset tai virheelliset niiden oikaisemisesta aiheutuneet kulut vähennetään maksettavasta avustuksesta.
Myönnettyä avustusta ei makseta ennen kuin avustuksen saaja on toimittanut Suomi-Seuralle selvitykset aiemmin saamistaan avustuksista eikä silloin, jos hakemukseen liitettävä sopimusta avustuksen myöntämisestä, käytöstä, käytön valvonnasta ja ehdoista ei ole toimitettu Suomi-Seuraan.
Suomi-Seuralla on oikeus periä takaisin jo maksettu avustus mikäli hanke, johon avustusta on haettu, ei ole toteutunut.
Avustushakemuksen yhteydessä hakija sitoutuu käyttämään avustuksen anomuksessa mainittuun tarkoitukseen, noudattamaan avustuksen myöntämisestä ja valvomisesta annettavia ohjeita sekä toimittamaan selvityksen avustuksen käytöstä Suomi-Seuralle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.