Länkar till stödtjänster

 

Personer i internationella parrelationer eller familjer har tillgång till mångahanda sakkunnighjälp och stöd i Finland. I flesta andra länder är situationen mycket sämre.
Skilda stöd- och hjälpformer för olika slags situationer finner du på webbsidorna och i informationskällorna nedan.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland stöder finländare runtom i världen. Finländska församlingar erbjuder gudstjänster, själavård och kyrkliga förrättningar på modersmålet.

Kyrkans arbete bland utlandsfinländare

Kyrkans Samtalstjänst erbjuder dig en möjlighet att tala ut om frågor som tynger dig. Tanken är inte att erbjuda färdiga svar utan en diskussionspartner som hjälper dig att själv finna de lösningar som bäst lämpar sig för ditt liv.

På Kyrkostyrelsens webbsidor för familjefrågor och kristligt arbete med gifta och andra par finns Parrelationens klossar som hjälper par att diskutera sin parrelation och eventuella problemsituationer i den.

Finlands Sjömanskyrka och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland utför i samarbete kristligt, socialt, kulturellt och diakoniarbete bland finländare utomlands och internationellt kristligt arbete i finländska hamnar.

Kataja rf sammanställer uppgifter om parrelationsarbete i Finland, följer med utvecklingen av arbetet med mänskliga och särskilt parrelationer, tar fram metoder och idéer samt arrangerar och utvecklar ledarutbildning.

Förbundet för mångkulturella familjer bevakar internationella familjers intressen i Finland och stöder och råder familjer i hela landet.

Centralförbundet för Barnskydd samordnar uppgifter, verksamhet och know-how som rör barn, barnets rättigheter och barnskydd både från Finland utomlands och vice versa. Det företräder finländsk barn- och ungdomsvård på internationella forum och är ett sakkunnigorgan. Dessutom är förbundet en länk mellan sina medlemssammanslutningar och europeiska och internationella organisationer.

Mannerheims Barnskyddsförbund MLL fokuserar på inhemskt barnskyddsarbete men det har också europeiska och internationella nätverk. Förbundet har partners särskilt i Sverige och Estland. MLL var med om att grunda världsorganisationen International Forum for Child Welfare, IFCW.

Befolkningsförbundet har ett kompetens- och resurscentrum – Kotipuu – fokuserat på frågor rörande familjeliv, barnuppfostran och föräldraskap bland invandrare. På webbsidorna för Befolkningsförbundet finns information om parrelationer och att ta hand om relationen samt juridisk information om äktenskap och samboförhållanden.

Apua.info är en webbtjänst som skapats av 23 social- och hälsovårdsorganisationer.

Tukinet är ett kriscentrum på webben. Från det kan du få personligt stöd av anställda och frivilliga på kriscentrum, delta i olika slags diskussionsgrupper och leta efter information i dess söktjänst eller materialdatabas.

Målet för Eroretki är att stöda i olika skeden av en skilsmässa. Denna webbtjänst ser på skilsmässofrågor ur flera perspektiv.

Centralförbundet för Barnskydd hjälper barnfamiljer i samband till skilsmässor.

Förbundet för familjer med en förälder hjälper med föräldraskapet, delar med sig av glädjeämnen, ger överlevnadsråd och informerar om rättigheter.

De Kapade Barnen rf är en riksomfattande barnskydds- och människorättsorganisation vars mål är att stöda familjer som kämpar med internationella bortföranden av barn och svåra vårdnadstvister. Föreningen tillhör Förbundet för mödra- och skyddshem och samarbetar med andra som handhar mångkulturella familjefrågor.

Nyyti rf är ett stödcentrum för studenter. Dess syfte är att främja och stöda studenters psykiska välmående och kontroll över livet samt påverka frågor relaterade till dessa. Nyytis verksamhet och tjänster utgår från evidensbaserade uppgifter och behoven bland dess kunder och de utvecklas enligt nya forskningsrön, en verksamhetsfilosofi baserad på organisatorisk inlärning och värderingarna hos Nyyti. Tjänsterna utvecklas så att de främjar psykiskt välmående och psykisk hälsa samt förbygger insjuknande. De kan också utnyttjas mer omfattande av finländska samhället.

Nettiturvakoti är en webbtjänst som upprätthålls av Förbundet för mödra- och skyddshem och fokuserar särskilt på barnens och ungas ställning i familjen. Via tjänsten kan du söka hjälp per e-post och på sidorna finns kontaktuppgifter för skyddshem och andra stödtjänster.

Våldtäktskriscentralens stödtjänst Nettitukinainen erbjuder krishjälp och juridiska råd på finska åt personer som drabbats av sexuellt våld utomlands. På webbsidorna finner du någon du kan diskutera med och vid behov information om vad du ska göra i din situation. Syftet med tjänsten är att erbjuda gratis professionell hjälp åt offer för sexuellt våld och utnyttjande, deras närstående och personer som träffar offren i sitt arbete.

Therapion Consulting är ett företag specialiserat på psykoterapi och psykologhjälp över nätet. Tjänsten kan användas per e-post, chat, telefon eller videosamtal.

Relationsarbete särskilt bland internationella par och familjer: Helka Silventoinen, tfn +358-(0)40 961 18 97

På webbsidorna för Migrationsinstitutet kan du bekanta dig bland annat med rapporterna från de seminarier om mångkulturella äktenskap som hålls i samband med utlandsfinländarparlamentets sessioner.

Europeiska Rättsliga Nätverkets webbsidor upprätthålls av Europeiska kommissionen. På dem finns bland annat Äktenskapsskillnad i EU