AKTUELLT OM BREXIT: Vad förändras 1 januari 2021?

14 december 2020

På dessa sidor lägger Finland-Samfundet in aktuell information om konsekvenserna av brexit som rör utlandsfinländska privatpersoner.

OBS! Vi försöker uppdatera dessa sidor regelbundet men rekommenderar att du också följa direkt med myndighetssidor (se länkarna i slutet). Finland-Samfundet svarar inte för eventuella fel på dessa sidor.

I och med brittiska EU-utträdet den 31 januari 2020 inleddes en övergångsperiod som pågår till slutet av detta år. Under övergångsperioden tillämpar Storbritannien fortfarande EU:s regler och internationella avtal men efter den träder flera nya bestämmelser i kraft. Det förhandlas ännu om dem och de kommer att revideras.

Den 9 juli 2020 offentliggjorde kommissionen ett meddelande om de viktigaste förändringar som kommer att ske efter övergångsperioden oberoende av huruvida EU och Storbritannien uppnår ett avtal om sin framtida relation: Att göra sig redo för kommande förändringar – Meddelande om beredskapen i slutet av Europeiska unionens och Förenade kungarikets övergångsperiod.

Det är möjligt att på grund av tajta förhandlingsschemat kan vissa områden hamna i avtalslöst läge från och med 1 januari 2021.

Finländare i Storbritannien och brittiska medborgare i Finland – uppehållsrätt

Utträdesavtalet permanentar den uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet som EU-medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i en EU-stat uppnått på basis av EU-rätt om de bosatt sig i Storbritannien eller EU-staten före den 1 januari 2021. De garanteras samma ställning och rättigheter som de hade enligt central EU-lagstiftning den 31 december 2020.

Fria rörligheten för EU-medborgare och brittiska medborgare som flyttar till den andres område efter den 31 december 2020 upphör och deras inreserätt och rättigheter begränsas.

Nästan alla finländska medborgare i Storbritannien och brittiska medborgare i Finland måste dock på nytt registrera sin uppehållsrätt hos en myndighet i hemvistlandet.

Finländska medborgare som bor i Storbritannien

Nästan alla finländska medborgare och deras familjemedlemmar bosatta i Storbritannien ska söka nytt uppehållstillstånd via registreringssystemet EU Settlement Scheme om de vill stanna i Storbritannien efter den 31 december 2020. Detta system rör EU-medborgare och deras familjemedlemmar som anlänt till landet före den 1 januari 2021.

Alla finländska medborgare och deras familjemedlemmar bosatta i Storbritannien uppmanas att snarast söka nytt uppehållstillstånd via systemet om de inte redan gjort det och vill stanna i Storbritannien efter årsskiftet. Enligt nuvarande uppgifter ska finländska medborgare och deras familjemedlemmar söka nytt uppehållstillstånd via EU Settlement Scheme senast den 30 juni 2021.

Anvisningar för hur finländska medborgare kan registrera sin uppehållsrätt i Storbritannien:

Brittiska medborgare som bor i eller flyttar till Finland och uppehållsrätt enligt utträdesavtalet

Uppehållsrätten för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar i Finland har ändrats från och med den 1 oktober 2020.

Migrationsverket har publicerat anvisningar för uppehållsrätten och fristerna för att söka den.

Anvisningar för hur brittiska medborgare kan söka uppehållsrätt:

 Rörligheten mellan Storbritannien och Finland

Finländska medborgare som flyttar eller reser till Storbritannien efter den 31 december 2020

När övergångsperioden tar slut den 31 december 2020 upphör fria rörligheten till Storbritannien för finländare. Därefter begränsas inresan och rättigheterna för finländska medborgare som anländer till landet. På personer som reser in i landet tillämpas då inresebestämmelserna för tredjelandsmedborgare.

Brittiska regeringen har informerat om en reform av invandringssystemet. Enligt nuvarande uppgifter träder nya systemet i kraft den 1 januari 2021 men vi väntar på närmare uppgifter. EU och Storbritannien förhandlar om detaljerna kring invandring och ytterligare uppgifter ges när situationen blir klarare.

Enligt nuvarande uppgifter kan finländska medborgare resa visumfritt till Storbritannien för en kort vistelse från och med 1 januari 2021. Även i fortsättningen godtas ett giltigt pass som resehandling. Läs mer om brittiska inresebestämmelserna efter EU-utträdet (på engelska).

Ytterligare uppgifter om brittiska inresebestämmelserna: Entering the UK

Då du reser

Du ska beakta förändringar i gränskontroller, visumkrav, sällskapsdjurspass, körkort, roamingavgifter och tullavgifter då du reser till och från Förenade kungariket. Om giltigheten av europeiska sjukvårdskortet och en reseförsäkringsrekommendation berättas mer under ’Brexit och social trygghet’.

Brexit och social trygghet

EU och Storbritannien har för avsikt att avtala bland annat om samarbetsarrangemang för att samordna sociala trygghetssystemen med tanke på framtida rörlighet av personer. Tanken är att framtida relationen ska träda i kraft den 1 januari 2021 efter att övergångsperioden tagit slut. Närmare uppgifter om framtida relationen ges i och med att förhandlingarna fortskrider.

På grund av tajta förhandlingsschemat kan det hända sig att från och med den 1 januari 2021 måste det tys till nationella lagstiftningarna om rätten till social trygghet och sjukvård. I så fall ska personer som reser till Storbritannien helst teckna en privat försäkring mot kostnader för plötslig sjukdom.

Europeiska sjukvårdskortet och reseförsäkring

EU och Storbritannien fortsätter att förhandla om sociala trygghetsfrågor. Därmed ska du inte förlita dig totalt på europeiska sjukvårdskortet om du reser till Storbritannien efter den 31 december 2021 utan du ska absolut teckna en reseförsäkring. Samma gäller utlandsfinländare bosatta i Storbritannien som reser till Finland. FPA uppdaterar sina sidor kontinuerligt i och med att förhandlingarna fortskrider: Information om hur brexit påverkar förmåner från FPA.

Tänker du resa från Storbritannien till Finland (eller vice versa) under julsemestern och stannar du där över årsskiftet ska du komma ihåg reseförsäkringen! Brittiska europeiska sjukvårdskortet är giltigt till årsskiftet men när Storbritannien lämnar inre marknaden den 1 januari 2021 upphör dess giltighet, om det inte avtalas om ett annat arrangemang. EU och Storbritannien fortsätter att förhandla om sociala trygghetsfrågor. Därmed ska du absolut teckna en reseförsäkring. FPA uppdaterar sina sidor kontinuerligt i och med att förhandlingarna fortskrider: Information om hur brexit påverkar förmåner från FPA.

I rådande läget ska du teckna reseförsäkringen för hela resan (fast du reser iväg redan i december) därför att europeiska sjukvårdskortet inte täcker alla kostnader som eventuellt uppstår under resan – såsom en eventuell ny flygbiljett om du inte kan resa på grund av sjukdom.

I Finland svarar hemkommunen för social- och hälsovårdstjänsterna. Före slutet av övergångsperioden ska brittiska medborgare därför se till att deras uppehållsrätt i EU registrerats och kontrollera hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att deras hemkommun antecknats i befolkningsdatasystemet. Uppgifter om hur du kan ändra en registrering baserad på EU-uppehållsrätt till en uppehållsrätt enligt utträdesavtalet finns på webbsidorna för inrikesministeriet och Migrationsverket:

Följderna av brexit inom inrikesministeriets förvaltningsområde
Migrationsverket: Aktuellt om brexit

 Hur brexit påverkar tjänsterna hos Pensionsskyddscentralen

På sina sidor redogör Pensionsskyddscentralen för hur brexit påverkar bland annat arbetspensionen: Pensionsskyddscentralen: Beredskap inför brexit

Hur brexit påverkar FPA-förmåner

På sina sidor redogör FPA för hur brexit påverkar dess förmåner såsom folkpensioner och studiestöd och rätten till sjukvård: Information om hur brexit påverkar förmåner från FPA

Hur brexit påverkar frivilliga försäkringar och tilläggspensioner

På webbsidorna för Finansinspektionen finns uppgifter om hur brexit påverkar frivilliga försäkringar och tilläggspensioner: Nyhet 20.3.2019: Skadeverkningarna av Brexit för försäkringstagare och de försäkrade bör minimeras.

Arbete utomlands och pensioner

Under övergångsperioden till och med slutet av 2020 iakttas nuvarande EU-bestämmelser och förhandlas det om framtida relationen. Detta innebär bland annat att det fortfarande kan sökas A1-intyg till utsända arbetstagare som reser till Storbritannien. Ytterligare betalas arbetspensioner på normalt sätt till Storbritannien och den pension som intjänats i Storbritannien betalas till Finland enligt EU-bestämmelser.

Från och med den 1 januari 2021 efter att övergångsperioden tagit slut tillämpas utträdesavtalet på personer som rör sig mellan EU och Storbritannien. Avtalet kan tillämpas på personer som fortfarande är i en gränsöverskridande situation mellan EU och Storbritannien – till exempel utsända arbetstagare.

A1-intyg som utfärdats före den 31 december 2020 är i kraft normalt under övergångsperioden. Har intyget sökts och utfärdats för en tid som fortsätter efter årsskiftet är det i kraft under den tid som antecknats i A1-intyget. Ett intyg kan också sökas retroaktivt.

För att A1-intyget ska vara i kraft efter årsskiftet ska utträdesavtalet vara tillämpligt på situationen och ska personen fortfarande vara i en gränsöverskridande situation. Om dessa krav kan du läsa mer i en anvisning i onlinetjänsten Arbetspensionslagstiftningen (på finska).

Uppfyller en person inte kraven enligt utträdesavtalet kan personen i princip inte längre utfärdas ett A1-intyg till Storbritannien efter årsskiftet. I så fall tillämpas nationella finländska och brittiska lagstiftningen på arbetet.

År 2020 har EU och Storbritannien förhandlat om sin framtida relation, bland annat om sociala tryggheten för personer som rör sig mellan parterna. Förhandlingarna fortsätter.

Påverkar brexit arbetspensioner som betalas från Finland? Bor du i Storbritannien och får arbetspension från Finland påverkar brexit inte utbetalningen. Finländsk arbetspension betalas till hela världen och detta omfattar också Storbritannien oberoende av brexit.

Ytterligare uppgifter: Pensionsskyddscentralen: Beredskap inför brexit

Har du frågor om brexit och social trygghet kan du kontakta Pensionsskyddscentralen och/eller FPA i Finland och vid behov motsvarande myndigheter i Storbritannien för att ställa närmare frågor om hur brexit kommer att påverka din sociala trygghet.

Pensionsskyddscentralen – Kundtjänst
FPA – Kundservice

Banktjänster

Banktjänsterna för finländare som bor i Storbritannien eller flyttar därifrån tillbaka till Finland kommer att ändras i viss grad efter brexit. Förändringarna är bankspecifika så kontakta direkt din bank. Kom ihåg att utreda vad du kan göra i webbanken, huruvida nuvarande banktjänster ändras (bl.a. kreditkort, fonder, placeringskonton) och huruvida det krävs en stadigvarande/tillfällig adress i Storbritannien för att bibehålla banktjänster. Ytterligare ska du utreda hur brexit kommer att påverka framtida banktjänster – såsom att öppna nytt konto eller få nytt kreditkort.

Har din bank ännu inte informerat dig om förändringarna ska du själv kontakta din bank för att utreda vad som kommer att ändras den 1 januari 2021.

Tidningen Helsingin Sanomat hade en artikel om temat i oktober (på finska): Britanniassa asuvilta suomalaisilta lähtee brexitin takia osa pankkipalveluista.

Studier

Kostnaderna för studier i Storbritannien kan ändras efter utträdet eftersom för tillfället behöver inte studenter från EU-stater vanligen betala lika höga terminsavgifter som andra studenter. Av dem som kommer till Storbritannien för att studera krävs visum efter övergångsperioden. Ändringarna kommer troligen att röra endast nya studenter som inleder sina studier efter övergångsperioden. Ytterligare uppgifter om situationen läggs in bland annat i onlinetjänsten Universities UK (på engelska). Ytterligare uppgifter om hur brexit påverkar Erasmusstudenter finns på undervisningsministeriets webbsidor.

Köp på webben

När fria rörligheten upphör mellan EU och Storbritannien den 1 januari 2021 ändras momsen på och tullavgifterna för produkter. Detta ska du beakta till exempel då du köper på webben. Temat för Europainformationens Brexit-tips 3.0 är Köp i brittiska webbutiker. Kom ihåg att följa med serien Brexit-tips eftersom den innehåller praktiska exempel på hur brittiska EU-utträdet påverkar oss.

Ytterligare uppgifter och källor

Läs mer om avtalsförhandlingarna om brexit och framtida relationen mellan EU och Storbritannien och hur allt påverkar oss: